Skattemæssig risikoafdækning med bindende svar fra SKAT

For både private og virksomheder kan der opstå skatteretlige spørgsmål, som ikke kan afdækkes med sikkerhed igennem eksisterende retspraksis og de gældende regler. I disse tilfælde er det ofte en god idé at søge afklaring ved at anmode SKAT om et bindende svar.

En anmodning om bindende svar fra SKAT er en af de mest benyttede metoder til at opnå skattemæssig afklaring vedrørende en konkret disposition. Med en anmodning om et bindende svar præsenterer du den handling, som du enten har foretaget eller påtænker at foretage samt de(t) spørgsmål, du ønsker besvaret af SKAT, som derefter afgiver et bindende svar i relation til de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af handlingen.

Svaret, som SKAT afgiver, har bindende virkning i fem år, og det kan som udgangspunkt ikke anfægtes af SKAT i denne periode. Den bindende virkning forudsætter dog, at der ikke er sket ændringer i de forudsætninger, som har været afgørende for svaret.

Efter en lovændring i 2015 blev rækkevidden af et bindende svar vedrørende værdiansættelse af aktiver begrænset således, at den bindende virkning alene er gældende i seks måneder. Begrænsningen til seks måneder er svarende til praksis forud for lovændringen for bindende svar om værdiansættelse af aktiver.

Ved sammen lejlighed blev der indsat en særlig bestemmelse om mulighed for, at et bindende svar om værdiansættelse af aktiver kan bortfalde, hvis det efterfølgende viser sig, at aktivets værdi afviger mindst 30 % og mindst DKK 1 mio. i forhold til det, der er oplyst i anmodningen.

Der er i august 2017 sendt en udkast til lovforslag i høring, hvorved den særlige bestemmelse fra 2015 om mulighed for at tilbagekalde bindende svar foreslås ophævet. Læs mere her.

Skatteforbehold - når tiden er knap

Nogle gange er der ikke tid til at anmode om et bindende svar forud for handlingen. Ønsker du afdækning af risiko, er det i nogle tilfælde i stedet muligt at indsætte et skatteforbehold i aftalen, hvorefter aftalen kan annulleres eller korrigeres, såfremt den anfægtes af SKAT. Et skatteforbehold kan også kombineres med et bindende svar, således at aftalen kan gøres uvirksom, såfremt SKAT afgiver et negativt bindende svar.

Rådgivning og erfaring er afgørende       

Ved brug af bindende svar til skattemæssig risikoafdækning er det helt afgørende, at de skattemæssige usikkerheder forbundet med dispositionen er identificeret korrekt, at disposition er beskrevet præcist og grundigt, og at der er oplyst reelt om de faktiske forhold. Et bindende svar afgivet på urigtige forudsætninger er værdiløst

I TVC Advokatfirma har vi mange års erfaring med at rådgive private og virksomheder vedrørende skatteplanlægning, herunder udarbejdelse og håndtering af anmodninger om bindende svar. Vores skatteeksperter hjælper dig med at vurdere, hvornår der er behov for at indhente et bindende svar forud for en given disposition.

Står du overfor en skattemæssig udfordring, er vores eksperter altid klar til en uforpligtende drøftelse af de skattemæssige risici samt behovet for anmodning om et bindende svar fra SKAT.