Erhvervsvirksomhed eller hobbyvirksomhed?

Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk overskud. Hobbyvirksomhed drives derimod alene ud fra private interesser.

Kun i den situation hvor du driver en erhvervsmæssig virksomhed, har du ret til at fratrække underskud og f.eks. anvende de gunstige regler i virksomhedsordningen. Er der derimod tale om en hobbyvirksomhed, har du alene fradrag for driftsomkostninger, afskrivninger og lignende i det omfang, det kan indeholdes i årets indtægter fra samme virksomhed.

Har du underskud gennem flere år i din virksomhed, vil Skattestyrelsen ofte undersøge nærmere, hvorvidt der reelt er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, eller om det blot er en hobby for dig.

Bedømmelsen af om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig, foretages ud fra en samlet vurdering af den enkelte virksomhed, hvori alle relevante forhold skal inddrages. Den omstændighed at du har haft underskud i en årrække, er alene et moment, der inddrages i vurderingen, men det er ikke afgørende. Der skal således f.eks. også henses til, om virksomhedens underskud blot er forbigående, om du har de nødvendige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende type, om der er en omsætning af en vis størrelse osv.

Vi har mange års erfaring med håndtering af klagesager inden for dette område. Hvis Skattestyrelsen træffer afgørelse om, at du ikke driver en erhvervsmæssig virksomhed, vil vi anbefale dig at kontakte os med henblik på at få en vurdering af din sag.

Vi har indenfor vores speciale Skatter og afgifter særlige fokusområder, herunder eksempelvis skatte- og afgiftsager.

Klik her hvis du ønsker at læse mere om vores viden på dette område, herunder om muligheden for en gratis vurdering.

Publikationer