Personalegoder

Hvis du som arbejdsgiver eller medarbejder indgår aftale om personalegoder – eksempelvis avishold, fri bolig, fri bil, deltagelse i jagter, rejser eller lignende ydelser betalt af arbejdsgiver – bør du være meget opmærksom på, om personalegodet er skattepligtigt.

De økonomiske konsekvenser for både arbejdsgiver og arbejdstager ved forkert skattemæssig behandling kan være betydelige. Personalegoder der stilles til rådighed for en ansat, et bestyrelsesmedlem eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde, er skattepligtige, hvis den samlede værdi af goderne overstiger et grundbeløb på kr. 1.200 (2019). Er godet hovedsageligt ydet til brug for arbejdet, men kan benyttes privat, udgør grundbeløbet kr. 6.200 (2019).

For visse goder er arbejdsgiver forpligtet til at føre kontrol med, at der alene foretages arbejdsmæssig benyttelse for at undgå beskatning. I tilfælde hvor kontrollen ikke er ført eller kan dokumenteres, risikerer medarbejderen beskatning og arbejdsgiver at hæfte for ikke indeholdt A-skat.

Afhængig af hvilket gode der er tale om, kan arbejdsgiver have pligt til at indeholde A-skat af godets værdi. Er skatten ikke indeholdt korrekt, vil arbejdsgiver som udgangspunkt hæfte for skatten.

I praksis har særligt goder af større værdi som eksempelvis fri bolig, fri bil, fri sommerbolig, rådighed over lystbåd, rejser, jagt samt jagtrejser været i Skattestyrelens søgelys. En række personalegoder – eksempelvis sommerbolig og lystbåd – betragtes som stillet til rådighed for direktører og medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen løn hele året. Dette kan føre til beskatning af meget væsentlige beløb, selv hvis den reelle anvendelse alene har været kortvarig. 

Hvis du som ansat eller arbejdsgiver på nogen måde er i tvivl om, hvordan et personalegode kan og skal beskattes, bistår TVC Advokatfirma gerne med fastlæggelse heraf. Vi bistår ligeledes med assistance ved indhentelse af et bindende svar fra Skattestyrelsen, hvis dette er hensigtsmæssigt.

Har Skattestyrelsen rejst et krav mod dig som ansat eller arbejdsgiver som følge af en aftale om et personalegode, vurderer vi meget gerne sagen med fokus på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at påklage Skattestyrelsens afgørelse.