Omkostningsgodtgørelse

Efter gældende regler i skatteforvaltningslovens kapitel 19 ydes der i en række forskellige sagstyper omkostningsgodtgørelse til personer og selskaber for deres udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med førelsen af en skatte-, told- eller afgiftssag.

Har du en verserende klage- eller domstolssag eller påtænker du at klage over en afgørelse, der er truffet af f.eks. Skattestyrelsen, så rådgiver vi dig altid gerne om, hvorvidt du i den forbindelse er berettiget til at få dækket dine udgifter til sagkyndig bistand, eksempelvis ved brug af en skatte- eller afgiftsadvokat.

Om der ydes omkostningsgodtgørelse, afgøres af den enkelte sagstype. Det forholder sig imidlertid således, at der som udgangspunkt ydes omkostningsgodtgørelse i sager, der skal afgøres af skatteankenævnene og Landsskatteretten samt domstolene.

Er sagen omfattet af regelsættet for udbetaling af omkostningsgodtgørelse, dækkes udgifterne til sagkyndig bistand – dvs. udgifterne til skatte- eller afgiftsyders repræsentant – som minimum med 50 % fra det tidspunkt, hvor Skatteforvaltningen har truffet afgørelse.

Hvis den skatte- eller afgiftspligtige ved sagens afslutning har fået medhold i overvejende grad, dækkes udgifterne i henhold til gældende regler med 100 %. I det omfang den skatte- eller afgiftspligtige beløbsmæssigt har fået medhold med over 50 %, har vedkommende som udgangspunkt fået medhold i overvejende grad, hvorefter udgifterne dækkes med 100 %.

Måtte det derimod forholde sig således, at den skatte- eller afgiftspligtige har fået beløbsmæssigt medhold med 50 % eller derunder, så kan en række andre forhold have betydning for, hvorvidt resultatet alligevel må anses for medhold i overvejende grad eller fuldt medhold. En sådan vurdering er skønsmæssig og foretages konkret for den enkelte sag.

Vi har indenfor vores speciale Skatter og afgifter særlige fokusområder, herunder eksempelvis skatte- og afgiftsager.

Klik her hvis du ønsker at læse mere om vores viden på dette område, herunder om muligheden for en gratis vurdering.

Nyheder