Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse inden for interessefællesskaber

11. juni 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Hvilken betydning har den offentlige ejendomsvurdering reelt for værdiansættelsen af fast ejendom ved overdragelse inden for interessefællesskaber? Ny artikel belyser problemstillingen med udgangspunkt i nyeste praksis.

Ved overdragelse af fast ejendom inden for et interessefællesskab tages der afsæt i den offentlige ejendomsvurdering, altså en vurdering foretaget af SKAT selv. Dette taler umiddelbart for, at der kan støttes ret på denne værdiansættelsesregel, da der bør være en formodning for, at det værdiskøn, der er indeholdt i den senest offentliggjorte ejendomsvurdering, er korrekt.

Nyere praksis viser imidlertid, at skatteyder ikke altid kan støtte ret på den offentlige ejendomsvurdering. Problemstillingen er nærmere behandlet af advokat Torben Bagge i en netop offentliggjort artikel i SR-SKAT (SR.2018.246).

Artiklens afsnit 1 er en nærmere redegørelse for overdragelser, der finder sted inden for værdiansættelsescirkulærets anvendelsesområde, mens der i afsnit 2 følger en nærmere redegørelse for overdragelser, der finder sted uden for værdiansættelsescirkulærets anvendelsesområde. I begge tilfælde kan det blive relevant at tage stilling til betydningen af lejeforhold og servitutter, hvilket er nærmere behandlet i afsnit 3. Udenlandske ejendomme, hvor der ikke findes en offentlig ejendomsvurdering som for danske ejendomme, er nærmere behandlet i afsnit 4. Endelig følger i afsnit 5 en nærmere gennemgang af skatteyders mulighed for at fravige den offentlige ejendomsvurdering i en overdragelsessituation.

Klik her for at få adgang til at læse hele artiklen (efter aftale med Karnov Group Denmark A/S, juni 2018)

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.Nyheder