Spørgsmål og svar

Når en skattesag eller afgiftssag opstår, rejses der helt naturligt en række spørgsmål. Vi kan give alle svarene og nogle får du her.

05. september 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

En skattesag og/eller afgiftssag opstår typisk i forbindelse med en indledt kontrol af en given skatteansættelse eller ansættelse af moms, registreringsafgift eller anden afgift, eksempelvis punktafgift.

Måske Skatteforvaltningen, herunder Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen, indkalder materiale, varsler et besøg på en virksomhedsadresse eller på anden vis, herunder eksempelvis ved kontakt til tredjemand, tager initiativ til at skaffe materiale med henblik på at kontrollere rigtigheden af en given ansættelse.

I sådanne situationer opstår der helt naturligt en række spørgsmål.

I artiklen Udvalgte overvejelser når Skatteforvaltningen indleder en kontrolsag” har bl.a. skatteadvokaten Henrik Rahbek beskrevet nogle af de overvejelser, som i den forbindelse gøres, hvorfor du med fordel kan læse denne, hvis du er blevet involveret i en kontrol.

Derudover rejses ofte spørgsmål (FAQ) som følgende:

Hvordan klager jeg over Skattestyrelsen?

Efter skatteforvaltningsloven opstilles nogle krav til indholdet af en klage, som skal efterleves, hvorefter klagen vedlagt afgørelsen skal indgives til Skatteankestyrelsen, såfremt sagen ikke ønskes indbragt direkte for domstolene.

Om sagen skal indbringes direkte for domstolene – fremfor en forudgående prøvelse i det administrative klagesystem – afhænger af en række forskellige individuelle forhold, som ikke rigtig lader sig generalisere.

Skal jeg klage over Skattestyrelsens afgørelse?

Klages der ikke over afgørelsen indenfor den lovbundne frist, som fremgår af klagevejledningen i den enkelte afgørelse, anerkendes det indirekte, at den trufne afgørelse er korrekt, hvilket kan have flere afledte konsekvenser, og det vil senere blive vanskeligt at få afgørelsen genoptaget, ligesom det vil være en fordyrende proces.

Er du ikke enig i den trufne afgørelse, bør du derfor anfægte den ved indgivelse af en behørig klage til Skatteankestyrelsen eller stævning i den retskreds, hvor du har hjemting.

Er sagen principiel bør det i øvrigt i sidstnævnte tilfælde overvejes, om sagen skal henvises til en af landsretterne i første instans, dvs. enten Vestre Landsret eller Østre Landsret.

Skal jeg indbringe sagen for domstolene?

Som allerede omtalt ovenfor kan en afgørelse truffet af Skatteforvaltningen, herunder Skattestyrelsen og Motorstyrelsen, indbringes direkte for domstolene fremfor en forudgående prøvelse i det administrative klagesystem.

Det vil som beskrevet afhænge af en række forskellige individuelle forhold, som ikke rigtig lader sig generalisere, men det kan nævnes, at der i forbindelse med indgivelsen af en klage til Skatteankestyrelsen alene skal betales et mindre klagegebyr, hvorimod der ved domstolene både betales rets- og berammelsesafgift, ligesom der idømmes sagsomkostninger til den tabende part.

Kan jeg få omkostningsgodtgørelse?

Om der ydes omkostningsgodtgørelse afgøres af den enkelte sagstype, herunder om sagen skal afgøres af skatteankenævnene, Landsskatteretten eller domstolene.

Er sagen omfattet af regelsættet for udbetaling af omkostningsgodtgørelse, dækkes udgifterne til sagkyndig bistand – dvs. udgifterne til skatte- eller afgiftsyders repræsentant – som minimum med 50 % fra det tidspunkt, hvor Skatteforvaltningen har truffet afgørelse.

Hvis den skatte- eller afgiftspligtige ved sagens afslutning har fået medhold i overvejende grad, dækkes udgifterne i henhold til gældende regler med 100 %. I det omfang den skatte- eller afgiftspligtige beløbsmæssigt har fået medhold med over 50 %, har vedkommende som udgangspunkt fået medhold i overvejende grad, hvorefter udgifterne dækkes med 100 %.

Skal jeg betale skatten?

Det er sædvanligvis ikke nødvendigt at betale skatten eller i øvrigt momsen eller anden afgift, som er udslag af en kontrolsag, hvis der anmodes om henstand, hvilket omvendt betinges af en prøvelse af den trufne afgørelse.

For at opnå henstand er det altså nødvendigt at påklage den relevante afgørelse eller indbringe denne for domstolene, idet opmærksomheden imidlertid henledes på, at der påløber en rente, som ikke er fradragsberettiget.

Bliver jeg straffet, hvis jeg taber?

Det er ikke længere ualmindeligt, at en afsluttet kontrolsag efterfølgende oversendes til Skattesagsenhederne hos Skattestyrelsen for en vurdering af, om der er grundlag for en sanktion.

Oversendes sagen til Skattesagsenhederne eller politiet, er der risiko for, at den manglende selvangivelse vil blive sanktioneret.

Ovennævnte er et mindre udvalg af de helt naturlige spørgsmål, som opstår når Skatteforvaltningen, herunder Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen, rejser en skatte- og/eller afgiftssag.

Der er rigtig mange forhold, som ikke lader sig generalisere, og som derfor må besvares konkret i forhold til den enkelte sag samt den enkelte skatte- eller afgiftsyder.

Af samme årsag tilbyder vores Skatteafdeling en gratis vurdering om:

  • mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen,
  • de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen,
  • hvilke konsekvenser det har, hvis sagen ikke videreføres, herunder særligt risikoen for en efterfølgende straffesag.

Vores erfaring tilsiger i øvrigt, at det er afgørende for at opnå et for skatte- eller afgiftsyder gunstigt resultatet, at strategien bliver lagt så tidligt som muligt.