Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?

Den 1. oktober 2021 træder den nye retsafgiftslov i kraft, hvilket også får betydning for skatte- og afgiftssager.

03. september 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Rets- og berammelsesafgifter er relevante i skatte- og afgiftssager, når sådanne indbringes for domstolene. Dette kan f.eks. være i forbindelse med en afsluttet kontrolsag, hvor Skattestyrelsen har truffet afgørelse om forhøjelse af en given skatteyders skatteansættelse.

Derudover kan det også være relevant, hvis et Skatteankenævn eller Landsskatteretten helt eller delvist har stadfæstet en påklaget afgørelse.

På tidspunktet for skatte- eller afgiftssagens indbringelse for domstolene skal der erlægges en retsafgift, som nu ændres den 1. oktober 2021 ved den nye retsafgiftslov, der blev vedtaget af Folketinget den 9. marts 2021.

Ved den nye lov ændres ligeledes den berammelsesafgift, der skal erlægges forud for afviklingen af en hovedforhandling, dvs. fysisk fremmøde for domstolene.

Retsafgift

Efter vedtagelsen af den omtalte retsafgiftslov skal der fra den 1. oktober 2021 betales en retsafgift ved sagens anlæggelse på kr. 750, hvis sagens værdi udgør kr. 100.000 eller derunder. Udgør sagens værdi derimod kr. 100.001 eller derover, skal der betales en retsafgift på kr. 1.500.

Sagens værdi vil som udgangspunkt fastsættes med afsæt i sagens påstand. Nedlægges der f.eks. påstand om annullation af en gennemført indkomstforhøjelse på kr. 100.000, vil sagens værdi ved en skattemæssig trækprocent på 50 % udgøre kr. 50.000, og der vil efter de nye regler skulle betales en retsafgift på kr. 750.

I de tilfælde, hvor det måtte vise sig relevant at anke en dom, skal der også betales retsafgift ved sagens anke til næste instans.

Fra 1. oktober 2021 vil retsafgiften i en ankesag ved landsretterne udgøre kr. 1.000, når sagens værdi udgør kr. 100.000 eller mindre. Udgør sagens værdi derimod kr. 100.001 eller derover, skal der betales en retsafgifts på kr. 2.000.

Ved anke til Højesteret vil retsafgiften udgøre kr. 4.000.

Berammelsesafgift

Udover retsafgiften skal der forud for en eventuel hovedforhandling også erlægges en berammelsesafgift. Fra den 1. oktober 2021 vil der alene skulle betales en berammelsesafgift, hvis sagens værdi er større end kr. 100.000.

For skatte- og afgiftssager, som vedrører myndighedsudøvelse, vil denne berammelsesafgift herefter udgør kr. 3.000, uanset sagens værdi over kr. 100.000.

Ved ankesager til landsretterne og Højesteret vil berammelsesafgiften udgøre henholdsvis kr. 3.000 og kr. 4.500.

Har du yderligere spørgsmål til domstolsprøvelse af skatte- og afgiftssager?

Hvis du har spørgsmål til omkostningerne ved prøvelsen af en skatte- eller afgiftssag ved domstolene, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi tager gerne en uforpligtende drøftelse af dine spørgsmål.

 

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk