Kreditors finansiering af omstødelsessager

Højesteret har fornyeligt afgjort, at en kreditor må stille sikkerhed for omkostningerne ved en omstødelsessag mod at få del i provenuet, hvis sagen vindes. Afgørelsen får positiv betydning for de omstødelsessager, som hidtil ikke blev ført på grund af manglende økonomisk incitament hos kreditorerne.

05. februar 2018 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Hvis et konkursbo ikke har nogle midler, vil det være afskåret fra at føre omstødelsessager. Det kan betyde, at sager med gedigne vinderchancer for boet ikke bliver ført. Udgangspunktet i konkursloven er, at en kreditor i så fald kan føre sagen på boets vegne mod at få sine rimelige omkostninger dækket ved at føre sagen, men at et provenu for vunden sag indgår i boet til deling blandt alle kreditorer. Denne regel giver ikke altid det store incitament for en kreditor til at føre sagen på boets vegne. Det har gennem længere tid været et spørgsmål, om et konkursbo, som ikke har midler til at føre en omstødelsessag, i stedet kan få en kreditor til at finansiere sagen mod at få del i provenuet, hvis sagen vindes. Højesteret har i en afgørelse, som er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 2017.1815, taget stilling i en sådan sag.

Den konkrete sag

Et konkursbo ønskede i afgørelsen at gennemføre en omstødelsessag, men havde ikke tilstrækkelige midler hertil. En kreditor var villig til at stille sikkerhed for omkostningerne ved omstødelsessagen mod et vederlag for sikkerhedsstillelsen på 50 % af det provenu, som boet ville opnå ved retssagen.

Kurator orienterede alle kreditorerne om situationen og om det tilbud om sikkerhedsstillelse, der var blevet fremsat, herunder prisen for denne sikkerhedsstillelse. Kurator afsøgte endvidere mulighederne for at opnå et bedre tilbud. Ingen af kreditorerne fremsatte et bedre tilbud eller protesterede imod kurators indstilling om at udnytte det fremsatte tilbud.

Sagen blev ført, og konkursboet stod til at vinde omstødelsessagen, men spørgsmålet var, om den valgte finansiering af sagen kunne tillades. Højesteret fandt imidlertid, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte aftalen mellem konkursboet og den finansierende kreditor under disse omstændigheder.

Afgørelsen indebærer, at en enkelt kreditor således kan modtage et større provenu fra en omstødelsessag ved at stille sikkerhed for omkostningerne ved sagen. Herved modtager denne kreditor højere dækning end de øvrige kreditorer, men til gengæld løber den pågældende kreditor også en højere risiko. Modellen kræver dog, at kurator har hørt samtlige kreditorer, således at alle kreditorer kan byde ind på at stille sikkerhed for omkostningerne ved sagen. Afgørelsen kan betyde, at nogle af de omstødelsessager, som hidtil ikke blev ført på grund af manglende økonomisk incitament hos kreditorerne, måske i højere grad vil blive ført i fremtiden.

Kompetent advokatbistand

Vi har mange års erfaring med håndtering og førelse af omstødelsessager. Vi rådgiver blandt andet kreditorer og øvrige parter i omstødelses- og erstatningssager anlagt af et konkursbo med henblik på at få omstødt dispositioner foretaget inden konkursen. Har du behov for hjælp til en konkret sag, er vi altid tilgængelige for en uforpligtende drøftelse.Nyheder