Nye regler i konkursloven skal forhindre anvendelse af ”konefinten”

Pr. 1. januar 2018 sker der en markant ændring i konkurslovens omstødelsesregler om gaver. Ændringen skal forhindre anvendelsen af den såkaldte konefinte, der kommer i spil, når en person i økonomiske vanskeligheder overdrager værdifulde aktiver til sin ægtefælle eller samlever for at forhindre, at aktiverne kommer i kreditorernes hænder.

12. september 2017 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Formålet med omstødelse

Konkurslovens omstødelsesregler har til formål at sikre en ligelig fordeling af en konkursramt skyldners aktiver. Dette indebærer derfor en pligt for konkursboets kurator til at undersøge, om der er foretaget omstødelige dispositioner i perioden op til konkursdekretets afsigelse. Anses en disposition som omstødelig, skal den begunstigede fralægge sig sin berigelse og tilbagelevere de aktiver eller de betalinger, der anses som omstødelige.

De nuværende regler

Konkursboet har med den nuværende udformning af konkursloven mulighed for at omstøde gaver, der er fuldbyrdet senere end 6 måneder før fristdagen (dagen for indleveringen af konkursbegæringen). Derudover har konkursboet mulighed for at omstøde gaver til skyldnerens nærtstående, der er fuldbyrdet senere end 2 år før fristdagen, medmindre den begunstigede nærtstående kan godtgøre, at skyldneren hverken var eller blev insolvent. Dette gælder dog ikke lejlighedsgaver, der ikke stod i misforhold til skyldnerens kår.   

De nye regler gældende pr. 1. januar 2018

Den nye ændring af konkursloven medfører et dobbelt solvenskrav for skyldneren ved gaveoverdragelser, da det ikke længere er tilstrækkeligt at godtgøre, at skyldneren hverken var eller blev insolvent på tidspunktet for gaveoverdragelsen. Det skal derudover godtgøres, at skyldneren beholdte utvivlsomt tilstrækkelige midler til at kunne dække sine forpligtelser. Det overordnede formål med bestemmelsen er derfor at forhindre, at værdifulde aktiver overføres til skyldnerens nærtstående, herunder særligt skyldnerens ægtefælle eller samlever, på tidspunkter, hvor skyldneren ikke havde mulighed for løbende at opfylde sine forpligtelser.

Derudover tilføjes en bestemmelse, der gør det muligt at omstøde løbende betalinger fra skyldneren til eller for skyldnerens ægtefælle eller samlever, hvis betalingerne ikke kan anses som rimelige bidrag til familiens forsørgelse set i forhold til familiens forhold og behov. Denne bestemmelse skal forhindre, at skyldneren bruger sine midler på husstandens faste udgifter med det formål at gøre det muligt for skyldnerens ægtefælle eller samlever at oparbejde en ikke uvæsentlig opsparing.

Begge nye bestemmelser har det til fælles, at der – i modsætning til den nuværende udformning af konkursloven – ikke gælder nogen tidsfrist for omstødelse. Konkursboet kan derfor omstøde gaver eller løbende betalinger fra skyldneren, der er foretaget mere end 2 år før fristdagen, hvis betingelserne i øvrigt er til stede.

De nye bestemmelser i konkursloven finder anvendelse på gaver, der er fuldbyrdet efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2018.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring inden for insolvensområdet. Vi er specialiseret i behandling af konkursboer og sikrer, at kreditroernes interesser varetages bedst muligt. Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse – også vedrørende spørgsmål til de nye regler.Nyheder