Erhververen af en konkursramt virksomhed hæftede for en opsagt og fritstillet tillidsrepræsentant

Nyere dom fra Højesteret understreger vigtigheden af, at en køber af en (konkursramt) virksomhed sikrer sig indblik i allerede opsagte og fritstillede medarbejders rettigheder og forpligtelser, idet denne risikerer at hæfte for disse.

13. november 2017 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE

Den 17. oktober 2017 afsagde Højesteret dom i en sag om en erhververs hæftelse for krav rejst af en tillidsrepræsentant, idet konkursboet uberettiget havde opsagt og fritstillet denne inden overdragelsen.

Dommen understreger betydningen af, at en erhverver af en virksomhed, herunder erhververen af en konkursramt virksomhed eller en del heraf, i videst muligt omfang sikrer sig fornødent indblik i allerede opsagte og fritstillede medarbejdere. Dommen viser, at man som erhverver risikerer at hæfte for krav fra medarbejdere, som allerede er opsagt og fritstillet på overdragelsestidspunktet.  

Sagens detaljer

Erhververen af en del af en konkursramt virksomhed udvalgte i forbindelse med købet af virksomheden at overtage 42 medarbejdere, svarende til ca. 20 % af medarbejderne i virksomheden. De 42 udvalgte medarbejdere skulle overgå til erhververen pr. 30. december 2011, og de øvrige medarbejdere blev opsagt af konkursboet. Iblandt de af konkursboet opsagte medarbejdere var en tillidsrepræsentant, som konkursboet opsagde og fritstillede den 27. december 2011. Opsigelsesvarslet udløb først efter overtagelsesdagen. 

Tillidsmanden rejste herefter krav overfor erhververen af den konkursramte virksomhed for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Tillidsrepræsentanten gjorde i den forbindelse gældende, at opsigelsen var uberettiget, da tillidsrepræsentanten kun kunne opsiges, hvis der forelå såkaldte ”tvingende grunde”, og at dette ikke var tilfældet.

Erhververen afviste og bestred tillidsrepræsentantens rejste krav, ligesom erhververen bestred, at opsigelsen ikke var rimelig begrundet. Ifølge erhververen var tillidsrepræsentanten opsagt og fritstillet, inden erhververen overtog den konkursramte virksomhed, hvorfor erhververen ikke var indtrådt i hverken rettigheder eller forpligtelser i relation til tillidsrepræsentanten.  

Sagens hovedspørgsmål var herefter om de af tillidsrepræsentanten rejste krav kunne gøres gældende over for erhververen af virksomheden, eller om kravene måtte gøres gældende overfor konkursboet (overdrageren).

Byretten fandt, at eftersom medarbejderen var afskediget umiddelbart før konkursboet overdrog virksomheden, kunne medarbejderens krav rettes mod erhververen af virksomheden. Landsretten fandt derimod, at erhververen ikke hæftede for de af tillidsrepræsentanten rejste krav. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at medarbejderens ansættelsesforhold hos konkursboet reelt ikke bestod på overdragelsestidspunktet, idet denne var opsagt og reelt fritstillet. 

Højesterets dom: Afskedigelse i strid med virksomhedsoverdragelsesloven

Højesteret ændrede landsrettens dom, idet Højesteret i modsætning til landsretten fandt, at tillidsrepræsentanten blev afskediget som følge af virksomhedsoverdragelsen.

Højesteret lagde ved sin vurdering vægt på, at afskedigelsen af tillidsrepræsentanten skete i nær sammenhæng med virksomhedsoverdragelsen. Erhververen udvalgte 42 medarbejdere, men ikke tillidsrepræsentanten, og Højesteret lagde derfor til grund, at tillidsrepræsentanten blev afskediget på grund af virksomhedsoverdragelsen.

Endvidere udtalte Højesteret, at det måtte lægges til grund, at tillidsrepræsentanten havde bred erfaring og kunne bruges i alle funktioner i den overdragede del af virksomheden. Højesteret fandt det herefter ikke godtgjort, at der forelå ”tvingende grunde” til at afskedige tillidsrepræsentanten, idet 42 af de hidtidige medarbejdere i virksomheden blev overtaget af erhververen.

På denne baggrund fandt Højesteret, at afskedigelsen af tillidsrepræsentanten var sket i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, og erhververen af virksomheden hæftede for tillidsrepræsentantens løn i opsigelsesperioden og for godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring inden for insolvensområdet og rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, herunder de særlige ansættelsesretlige regler. Vi er specialiseret i behandling af konkursboer og insolvensretlige problemstillinger, og vi sikrer, at kreditorernes interesser varetages bedst muligt. Har du spørgsmål til den konkrete dom eller en sag af lignende karakter, er du altid velkommen til at kontakte en af nedenstående advokater.Nyheder