Rådgiveransvar

Gode råd er dyre, men det kan dårlige råd også være. I sager om rådgiveransvar har både virksomheder og rådgivere behov for kyndig advokatbistand.

Man siger, at gode råd er dyre, men det kan dårlige råd også være. Hvad gør man, hvis ens rådgiver har begået en fejl? Og hvad gør man, hvis man som rådgiver får et rådgiveransvar gjort gældende mod sig?

Vi har over 20 års erfaring med at føre sager om professionelt ansvar, typisk på vegne af rådgiveren. Vores kerneområder er særligt advokat- og revisoransvar, hvor vi er blandt de førende specialister. I kølvandet på finanskrisen har vi også behandlet adskillige sager om ansvar for pengeinstitutters rådgivning, særligt om indgåelse af renteswap og valutalån, og sager om ansvar for ejendomsmæglere og prospektudbydere.

I sager om rådgiveransvar vil skadelidte ofte enten indhente et responsum fra et relevant fagligt nævn eller få foretaget et syn og skøn for at dokumentere, at rådgiveren har tilsidesat faglige normer og dermed handlet ansvarspådragende.

Det kan således få væsentlig betydning for sagens udfald, hvilke spørgsmål der stilles, og hvordan de stilles. Vi er fortrolige med disse spørgetemaer og formår ofte – blot ved spørgsmålenes rette formulering – at få sagen vinklet i vores klients favør.

Vi fører ansvarssager for alle relevante instanser. De fleste sager omhandler krav på erstatning og føres for domstolene, men vi fører også klagesager ved de faglige ankeorganer som eksempelvis Pengeinstitutankenævnet. Ligeledes bistår vi i disciplinærsager ved eksempelvis Advokatnævnet og Revisornævnet.

Får man som rådgiver rejst en disciplinærsag mod sig, anbefaler vi at få professionel bistand hertil, da en disciplinærsag, hvor rådgiver findes at have overtrådt de faglige normer, ofte er en løftestang til en efterfølgende erstatningssag mod rådgiveren.

Nyheder