Fejlindberetning på mere end 350.000 kr. ændret ved ekstraordinær genoptagelse

Skattestyrelsen blev pålagt at genoptage og ændre en fejlindberetning, idet fejlindberetningen var en særlig omstændighed.

21. januar 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

I 2016 fik en skatteyder ved en afgørelse forhøjet sine indkomster med ganske betydelige beløb grundet en række indsætninger på dennes konto i indkomstårene 2012, 2013 og 2014.

Denne afgørelse blev påklaget, og ved en afgørelse fra et skatteankenævn blev forhøjelserne nedsat med mere end kr. 2 mio. tilbage i 2018. Skatteankenævnet fandt det således godtgjort, at en lang række af indsætningerne udgjorde refusion af erhvervsmæssige udgifter afholdt af skatteyderen på vegne af dennes virksomhed.

Ved indberetning af skatteankenævnets afgørelse gav Skattestyrelsen den pågældende skatteyder et ligningsmæssigt fradrag svarende til den nedsættelse, der rettelig skulle være foretaget i den personlige indkomst. Dette medførte, at Skatteyderen fik ca. 350.000 kr. mindre tilbagebetalt, end hvad han burde.

Skatteyderen var ikke opmærksom på, at reguleringen af skatteansættelserne blev foretaget forkert.

Først i forbindelse med modtagelsen af en skrivelse fra Gældsstyrelsen, blev skatteyderen opmærksom på fejlen.

Ved henvendelse til Skattestyrelsen modtog skatteyderen - som et afslag på genoptagelse af hans skatteansættelser - følgende svar:

”Havde vi lavet en åbenbar fejlindberetning, ville det efter omstændighederne skulle berigtiges, men det er ikke tilfældet i den konkrete sag.”

Skattestyrelsens afslag blev påklaget og efterfølgende ændret med følgende begrundelse:

“… den af Skattestyrelsen foretagne indberetning af skatteankenævnets afgørelse af 14. maj 2018 er åbenbart forkert… […] …det forhold, at der er tale om en åbenbar fejlindberetning indebærer, at

der er tale om særlige omstændigheder, som giver grundlag for at indrømme genoptagelse, …”

Det blev endvidere lagt til grund, at der skulle ses bort fra, at skatteyder ikke reagerede indenfor seks måneder efter modtagelse af de ændrede årsopgørelser.

Afgørelsen illustrerer, hvordan en skatteyder ikke uden videre skal acceptere Skatteforvaltningens afslag på genoptagelse.

Ligeledes er den også et eksempel på, at det er tilrådeligt at få en professionel til at gennemgå, hvorvidt rettelserne af en årsopgørelse efter en vunden skattesag gennemføres i overensstemmelse med afgørelsen. 

Den ovenfor beskrevne afgørelse (sagsnr. 21-0083307), som er af nyere dato, kan ikke forventes offentliggjort af Skattestyrelsen eller Skatteministeriet.

Har du eller din virksomhed fået afslag på genoptagelse?

Er du i tvivl om, hvorvidt der foreligger ikke-offentliggjort praksis, som kan understøtte, at du eller din virksomhed også er berettiget til genoptagelse, så er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dette.

Det kan i den forbindelse fremhæves, at vores Skatteafdeling løbende fører mere end 1.500 skatte- og afgiftssager, hvorfor vi også har en stor indsigt i den ikke-offentliggjorte praksis, dvs. afgørelser, som ikke offentliggøres af Skatteforvaltningen, men som alligevel kan få betydning for andre tilsvarende sager.

 

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Nyheder