Særlige omstændigheder fører til genoptagelse

Skatteyder har i en nyere ikke-offentliggjort klagesag fået medhold i, at han var berettiget til en genoptagelse af sine skatteansættelser for indkomstårene 2012-2015. Skattestyrelsens afslag på genoptagelse blev således tilsidesat.

05. november 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Det ses ikke sjældent, at Skattestyrelsen afviser en ekstraordinær genoptagelse med henvisning til en offentliggjort praksis, der afspejler en restriktiv fortolkning af reglerne.

En nyere ikke-offentliggjort afgørelse (sagsnr. 21-0007809) bekræfter imidlertid væsentligheden i at være bekendt med og have indsigt i de mange positive afgørelser, som ikke offentliggøres af Skatteforvaltningen, herunder Skattestyrelsen og Skatteministeriet.

I den pågældende sag (sagsnr. 21-0007809) opnåede skatteyderen således medhold i, at han var berettiget til en genoptagelse af sine skatteansættelser for indkomstårene 2012-2015, som SKAT (i dag Skattestyrelsen) tidligere havde ændret, uden at skatteyderen havde klaget over ændringerne.

Det var Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke med henvisning til skatteforvaltningslovens § 27 var grundlag for en genoptagelse af de nævnte skatteansættelser, hvorfor anmodningen blev afslået med følgende begrundelse:

”Vi finder, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse ikke er opfyldt. Skattestyrelsen har tidligere truffet

afgørelse for disse indkomstår. Der ses ikke at være begået fejl i dem. Der har fremgået en klagevejledning

på afgørelserne, som du ikke har benyttet dig af.

Den fremsendte lægeerklæring kan ikke begrunde en ekstraordinær genoptagelse af din skat. Du har indenfor den almindelige frist for genoptagelse kunnet påklage de afgørelser, du har modtaget, eller bede om genoptagelse af din skat.”

Afslaget blev påklaget, og der blev i den forbindelse indgivet et længere indlæg med argumentation til støtte for, at der var grundlag for genoptagelse i den konkrete sag. Dette med støtte i både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte afgørelser, som alle vidner om, at praksis er mere nuanceret, end hvad Skattestyrelsen gav udtryk for ved sit afslag.

Afslaget blev herefter ændret, og Skattestyrelsen er nu pligtig til at genoptage skatteansættelserne.

Er ikke-offentliggjort praksis relevant for dig?

Er du i tvivl om, hvorvidt der foreligger ikke-offentliggjort praksis, som kan understøtte din sag, så er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dette.

Det kan i den forbindelse fremhæves, at vores Skatteafdeling løbende fører mere end 1.500 skatte- og afgiftssager, hvorfor vi også har en stor indsigt i den ikke-offentliggjorte praksis, dvs. afgørelser, som ikke offentliggøres af Skatteforvaltningen, men som alligevel kan få betydning for andre tilsvarende sager.