Har du eller din virksomhed fået afslag på genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse?

Skattestyrelsen er ofte for restriktiv ved vurderingen af, hvornår der foreligger særlige omstændigheder til støtte for en ekstraordinær genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse.

04. februar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

For ikke længe siden omtalte vi en nyere ikke offentliggjort klagesag, hvori en skatteyder havde opnået medhold i det forhold, at han var berettiget til ekstraordinær genoptagelse af en ældre skatteansættelse som følge af særlige omstændigheder.

Det skete med henvisning til, at der efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, og § 32, stk. 1, nr. 4, kan ske såkaldt ekstraordinær genoptagelse af en ældre skatte- eller momsansættelse (gælder også andre afgifter end moms), hvis der altså foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde genoptagelsen.

Skattestyrelsen har nu efterfølgende den 29. januar 2021 offentliggjort en afgørelse, hvor Landsskatteretten har tilsidesat SKATs (i dag Skattestyrelsens) vurdering af, om der forelå særlige omstændigheder til støtte for, at der var grundlag for genoptagelse af en momsansættelse.

I den omtalte sag havde SKAT oprindelig foretaget en skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret for en personligt ejet enkeltmandsvirksomhed. SKAT havde sendt afgørelsen om den skønsmæssige momsansættelse til virksomhedens digitale postkasse (dvs. e-Boks) ca. seks måneder efter, at virksomheden var blevet registreret som afmeldt ved Erhvervsstyrelsen.

Ejeren af den afmeldte og lukkede enkeltmandsvirksomhed blev derfor først bekendt med momsansættelsen ved en senere henvendelse fra Gældsstyrelsen i 2019, hvor han blev opkrævet momstilsvaret relaterende til den gennemførte forhøjelse. Der blev herefter anmodet om genoptagelse af momsansættelsen, men Skattestyrelsen gav afslag på dette med henvisning til, at der ikke forelå særlige omstændigheder.

Afslaget blev påklaget til Landsskatteretten, der blandt andet anførte følgende:

”Retten bemærker, at det af § 3, stk. 2, i lov om offentlig digital post fremgår, at loven finder anvendelse for virksomheder, der er forpligtede til at have et cvr-nr. Det er rettens opfattelse, at loven ikke finder anvendelse i tilfælde hvor der ikke er pligt til at have et cvr-nr., såsom ved ophørte virksomheder. Retten finder således, at § 10 om at breve anses for at være kommet frem til modtageren, når brevet er modtaget i e-Boks, ikke finder anvendelse for ophørte virksomheder i tiden efter ophørsdatoen.

Retten har herved lagt vægt på, at klagerens virksomhed er blevet registreret som afmeldt pr. 15. september 2015. Henset hertil og henset til, at klageren hæfter personligt, finder retten, at rette modtager for henvendelser fra SKAT i tiden efter d. 15. september 2015 var klagerens privatadresse eller private e-Boks.”

Landsskatteretten anså således ejeren af den afmeldte enkeltmandsvirksomhed for at have været i en undskyldelig uvidenhed om ansættelsen indtil det tidspunkt, hvor Gældsstyrelsen fremsatte et krav.

Efter en konkret vurdering fandt Landsskatteretten derfor, at der var tale om sådanne særlige omstændigheder, at der skulle ske ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen. Landsskatteretten tilsidesatte derved Skattestyrelsens vurdering. Vi ser ikke sjældent, at Skattestyrelsen være for restriktiv, når det skal afgøres, om der foreligger særlige omstændigheder som grundlag for genoptagelse. Afgørelsen er offentliggjort som SKM2021.53.LSR.

Praksis omhandlende afslag på genoptagelser

Omtalte afgørelse fra Landsskatteretten er offentliggjort, men der findes et større antal utrykte afgørelser på området, hvor Skattestyrelsens (tidligere SKATs) restriktive vurderinger på området tilsvarende er tilsidesat, så skatte- eller afgiftsyder er tilladt ekstraordinær genoptagelse.

Disse utrykte afgørelser tager Skattestyrelsen imidlertid sjældent selv hensyn til ved behandling af anmodninger om ekstraordinær genoptagelse, hvorfor det kan have stor værdi selv at kunne henvise til sådan utrykt praksis under en dialog med Skattestyrelsen.

Tilsvarende gælder ved klagesager vedrørende afslag på ekstraordinær genoptagelse.

Har du behov for hjælp?

Hvis du eller din virksomhed har undladt at klage over en afgørelse truffet af Skattestyrelsen eller det blevet konstateret, at en ansættelse er forkert, kan det være relevant at anmode om genoptagelse – også selvom det er en ældre ansættelse af skat, moms eller andre afgifter.

Du er altid meget velkommen til at kontakte vores specialister indenfor skatter og afgifter for en uforpligtende vurdering af dette.