Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?

Gældsstyrelsen er begyndt at inddrive gæld, og hvis denne vedrører ældre skønsmæssige forhøjelser, som ved en fejl ikke er blevet påklaget, kan det være relevant at bede om ekstraordinær genoptagelse.

31. marts 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Som udgangspunkt forældes fordringer efter 3 år, medmindre der foretages såkaldt fristafbrydende skridt, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1 og § 19. Eksempelvis vil skattemyndighedernes krav på restskatter for 2017, som vil forfalde til betaling i 2018, dermed som udgangspunkt være forældet i 2021.

Nulstilling af forældelsesfristen

Imidlertid indførte Folketinget den 19. november 2015 en ny bestemmelse i gældsinddrivelseslovens § 18 a, som en konsekvens af udfordringerne med skattemyndighedernes inddrivelsessystem ”EFI”. Bestemmelsen indebar en ”nulstilling” af forældelsesfristen for alle retskraftige fordringer, heriblandt restskatter, renter, gebyrer og andre omkostninger, der på daværende tidspunkt var under inddrivelse hos skattemyndighederne.

Nulstillingen har medført, at forældelsesfristen for restskat omfattet af bestemmelsen, dvs. restskat som var retskraftig og under inddrivelse på tidspunktet for bestemmelsens indførelse, tidligst begynder at løbe fra den 20. november 2021. Det betyder, at forældelse tidligst indtræder den 20. november 2024. Inden da skal der være taget fristafbrydende skridt, hvilket eksempelvis sker ved, at skattemyndighederne udsender breve med gældsopgørelser over inddrivelsesparat gæld.

Inddrivelsesbreve fra Gældstyrelsen

Vi oplever, at Gældsstyrelsen nu gennem længere tid har sendt sådanne inddrivelsesbreve ud til skatteydere, der har gæld til inddrivelse. Herved bliver mange opmærksomme på ”gammel gæld”, som eksempelvis stammer fra skønsmæssige ansættelser for ældre indkomstår. Mange af disse er foretaget på et forkert grundlag, men er ikke blevet anfægtet, fordi de er afskrevet som forældede, da skattemyndighederne har forholdt sig passivt i årevis og ikke har forsøgt at inddrive gælden.

Det indebærer, at mange risikerer at skulle betale skat af indtægter, som de aldrig har haft. Derfor er det væsentligt at være opmærksom på, at reglerne om ekstraordinær genoptagelse også gælder i disse tilfælde. Disse regler er relevante i denne sammenhæng, fordi forkerte skønsmæssige ansættelser kan udgøre en særlig omstændighed, som kan give adgang til ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Vi har set flere positive afgørelser fra skatteankenævnene, som viser, at det er muligt at få genoptaget de gamle indkomstår ekstraordinært således, at der opnås en materielt rigtig skatteansættelse.

Ønsker du genoptagelse?

Hvis du har modtaget et brev fra Gældsstyrelsen og mener, at opgørelsen er forkert, er du altid velkommen til at kontakte TVC Advokatfirmas specialister i skatter og afgifter uforpligtende for at drøfte, hvorledes du bør forholde dig din konkrete situation.

Nyheder