Bliver du skattepligtig i Danmark, hvis du midlertidigt flytter til landet på grund af COVID-19?

Ny afgørelse fra Skatterådet illustrerer, at det er vigtigt at være opmærksom på skattereglerne, hvis der sker midlertidig flytning til Danmark grundet den globale pandemi.

08. marts 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

COVID-19 har gjort det nødvendigt for mange at arbejde hjemmefra og mange folk har opdaget, at det på flere områder også er blevet væsentligt lettere at arbejde fra distancen.

En nyere afgørelse fra januar 2021 omhandler spørgsmålet om skattepligt i Danmark i tilfælde, hvor en amerikansk statsborger – som følge af corona-pandemien – ønskede at flytte midlertidigt til Danmark. Afgørelsen er offentliggjort som SKM2021.96.SR.

Den omhandlede skatteyder var fuldt skattepligtig i USA, hvor han havde sin primære bolig og sine erhvervsaktiviteter. Skatteyderen havde lejet en bolig i Danmark, hvor han og hans familie planlagde at bo i maksimalt ét år.

Baggrunden for flytningen var alene, at skatteyder og hans familie ville have bedre forhold i Danmark end i USA under Covid-19 situationen. Skatteyder ville bibeholde sine erhvervsaktiviteter og helårsbolig i USA og jævnligt rejse til USA for at arbejde. I Danmark ville han kun arbejde i mindre omfang.

Spørgsmålet var herefter, om skatteyderen ville blive fuldt skattepligtig i Danmark, og i bekræftende fald om skatteyder var berettiget til lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.

Skatterådet fandt, at kombinationen af opholdets længde (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt) og opholdets karakter betød, at skatteyders ophold konkret ikke kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Derfor ville skatteyder blive fuldt skattepligtig til Danmark fra det tidspunkt, hvor han fik bopæl i Danmark.

Skatterådet henviste dernæst til, at skatteyder efter det oplyste ville have en helårsbolig til rådighed i både Danmark og USA, hvorfor skatteyder ville have dobbeltdomicil efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Herefter er det ifølge den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst afgørende, hvor skatteyder har sit midtpunkt for sine livsinteresser.

Fordi skatteyder for det første fortsat havde helårsbolig og sine erhvervsmæssige interesser i USA, for det andet  fortsat udførte langt det meste af sit arbejde fysisk i USA, for det tredje fik alle sine indtægter fra USA, hvor han opholdt sig mere end i Danmark, og fordi hustruen og de to børn for det fjerde under normale omstændigheder boede med ham i boligen i USA, fandt Skatterådet, at skatteyders ophold i Danmark ikke er udtryk for et længerevarende tilknytningsforhold her til landet.

Skatterådet fandt derfor, at skatteyder havde de stærkeste økonomiske og personlige interesser til USA, og at han derfor havde sit midtpunkt for livsinteresser der. Skatteyder var derfor fortsat skattemæssigt hjemmehørende i USA.

Skatterådet bemærkede dog udtrykkelig, at det herved var forudsat, at det midlertidige ophold i Danmark ikke varede mere end ét år.

Har du brug for mere viden om skattepligtsforhold?

Har du overvejelser om til- og fraflytning generelt eller specifikt  her under Covid-19 pandemien, tilråder vi, at få de skattemæssige konsekvenser afdækket forud for selve flytningen.

Du kan læse mere om dine muligheder for at søge rådgivning hos os om skatte- og afgiftsmæssige forhold her på tvc.dk.

Nyheder