Dobbeltbeskatning under Covid-19

Skattestyrelsen har udsendt et nyt styresignal om løsningen af nogle af de dobbeltbeskatningsproblemstillinger, der kan opstå som følge af Covid-19.

08. august 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Som følge af det globale udbrud af coronavirus har flere lande, herunder Danmark, haft restriktioner på adgangen til ind- og udrejser mellem landene. Tilsvarende har mange virksomheder måttet opfordre deres medarbejdere til at arbejde hjemme frem for at møde op på arbejdspladsen.

Dette har medført, at mange arbejdstagere ikke har kunnet udføre deres arbejdsfunktioner på deres sædvanlige arbejdsplads. Arbejdstagere, der bor og arbejder i forskellige lande, kan endvidere stå i den situation, at de ikke kan udføre deres arbejde i det land, de sædvanligvis vil udføre deres arbejde i.

På baggrund af Covid-19 offentliggjorde OECD den 3. april 2020 organisationens analyse af Covid-19’s indflydelse på fordelingen af beskatningsretten efter modeloverenskomsten i relation til vurderingerne af fast driftsted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande.

På baggrund af OECDs analyse har Skattestyrelsen udsendt et nyt styresignal. Styresignalet er offentliggjort som SKM2020.298.SKTST.

Styresignalet præciserer ifølge Skattestyrelsen, hvordan det globale udbrud af Covid-19 påvirker Danmarks fortolkning af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande.

Styresignalet retter sig bl.a. mod fastlæggelsen af en virksomheds faste driftssted efter modeloverenskomstens artikel 5. I tilfælde af hjemsendelse af en medarbejder som følge af Covid-19 kan en medarbejders hjemmekontor efter Skattestyrelsens opfattelse ikke skabe et fast driftsted for en virksomhed, hvis der ikke i forvejen eksisterede et fast driftssted. Dette som følge af, at der er tale om en midlertidig situation drevet af krav eller anbefalinger fra myndighederne, som er uden for virksomhedens kontrol, og idet de ændrede faktiske forhold ikke skyldes arbejdsgiverens forretningsaktivitet og ikke ændrer på, at den normale arbejdsplads fortsat er arbejdsstationen hos arbejdsgiveren.

I relation til fastlæggelsen af fysiske personers, herunder eksempelvis lønmodtageres, skattemæssige hjemsted efter modeloverenskomsten, anfører Skattestyrelsen, at personer i en dobbeltdomicilsituation, som på grund af Covid-19 ekstraordinært og midlertidigt opholder sig i et land, efter Skattestyrelsens opfattelse ”sandsynligvis” ikke vil blive skattemæssigt hjemmehørende i dette land. Skattestyrelsen tilføjer imidlertid samtidig, at dette vil bero på en konkret vurdering fra sag til sag. I tilfælde hvor fastlæggelsen af det skattemæssige hjemsted måtte bero på en vurdering af, hvor den pågældende person sædvanligvis opholder sig, vil ekstraordinære og midlertidige ophold afledt af Covid-19 ikke være udslagsgivende.

Endelig har Skattestyrelsen forholdt sig til Covid-19’s indflydelse på fortolkningen af modelovernskomstens artikel 15 om beskatningsretten til lønindkomst. Personer, der sædvanligvis arbejder i flere lande, kan på grund af COVID-19 komme i en situation, hvor arbejdet må udføres i et andet land end sædvanligt eller i et andet land end planlagt. I de situationer, hvor arbejdstager har måttet udføre arbejde hjemmefra under en midlertidig hjemsendelse, vil beskatningen som udgangspunkt skulle ske i arbejdstagers bopælsland. I de situationer, hvor personen er hjemsendt midlertidigt af sin arbejdsgiver uden at måtte udføre arbejde, og hvor arbejdsgiveren modtager støtte til opretholdelse af ansættelsen i stedet for afskedigelse fx efter den gældende danske lønkompensationsordning, vil beskatningsretten efter Skattestyrelsens opfattelse skulle fordeles efter en konkret vurdering af arbejdsmønsteret i det aktuelle ansættelsesforhold og den aktuelle jobfunktion på tidspunktet for hjemsendelsen.

Samtidig anføres det, at de konkrete situationer naturligvis skal bedømmes under hensyntagen til de relevante dobbeltbeskatningsoverenskomster, og at der kan være overenskomster eller protokoller, som har et andet indhold end OECDs modeloverenskomst.

Skattestyrelsens styresignal forholder sig til en række af de dobbeltbeskatningsproblemstillinger, der kan opstå som følge af den helt ekstraordinære situation afledt af Covid-19. Det må forventes, at Covid-19 giver anledning til mange fortolkningsproblemer i relation til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

Har du behov for vurdering af en dobbeltbeskatningsproblematik i kølvandet på COVID-19?

Hvis du eller din virksomhed har spørgsmål angående Skattestyrelsens styresignal, eller ønsker en uforpligtende drøftelse af en dobbeltbeskatningsproblematik, er du altid meget velkommen til at kontakte os.