Covid-19 – ny praksis om fuld skattepligt for ophold i Danmark som følge af Covid-19 situationen

Skatterådet har forholdt sig til spørgsmålene om genindtræden af fuld skattepligt til Danmark ved ophold i Danmark i lyset af de midlertidige lempelser i skattelovgivningen, der er indført for at afbøde nogle af de skattemæssige konsekvenser, som blandt andet udenlandsdanskere oplever som følge af de restriktioner, der blev indført for at inddæmme spredning af Covid-19.

24. september 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Folketinget har indført en midlertidig lempelse af reglerne om fuld skattepligt således, at det nu følger af kildeskattelovens § 7, stk. 1, nr. 3, at personer med bopæl i Danmark kan vælge, at der ikke indtræder fuld skattepligt i tilfælde af overtrædelse af de tilladte grænser for ophold, hvis overskridelsen skyldes ophold her i landet fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020.

Tilvalg af ordningen medfører, at der kan arbejdes i Danmark, uden at der indtræder fuld skattepligt, også selv om det udførte arbejde ikke anses for enkeltstående eller sporadisk. Der vil imidlertid fortsat være pligt til at svare skat af lønindkomst og honorarer, der kan henføres til den angivne periode. Dette gælder uanset om personen arbejder eller holder ferie under opholdet i Danmark i perioden.

Ved et bindende svar af 25. august 2020 offentliggjort som SKM2020.382.SR havde en kvinde boet i Kina i 20 år, hvorfra hun drev en virksomhed med fire ansatte. Hun havde opholdt sig i Danmark i siden den 13. marts 2020 og kunne ikke rejse hjem som følge af Covid-19 situationen.

Spørger havde den 1. juni 2020 købt en lejlighed her i landet, som primært skulle anvendes til udlejning, og hun ville kun benytte den selv i forbindelse med ferier og lignende. Dermed havde hun bopæl her i landet, og ville i medfør af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 blive fuldt skattepligtig ved ophold her i landet i mere end 3 sammenhængende måneder eller ved samlede ophold på mere end 180 dage inden for en 12 måneders-periode – dog ikke ved kortvarige ophold pga. ferie eller lignende – regnet fra den 1. juni 2020.

Under sit ophold i Danmark havde hun udført arbejde i et omfang, som tidsmæssigt strakte sig ud over 10 dage samlet, og som derfor ikke kunne anses for enkeltstående eller sporadisk. Alligevel fandt Skatterådet, at hun ikke ville blive fuldt skattepligtig efter bopælsreglen i kildeskatteloven, da kvinden normalt ikke arbejdede i Danmark, og da arbejdet ikke havde en særlig tilknytning til Danmark, men var udløst af Covid-19-situationen, og derfor måtte anses for ekstraordinært. Derfor kunne arbejde i perioden fra den 9. marts – 30. juni 2020 i op til 30 dage accepteres.

Da hun erhvervet bopæl i Danmark fra den 1. juni 2020, ville hun imidlertid blive fuldt skattepligtig, hvis hun havde et uafbrudt ophold her i landet på mere end 3 måneder regnet fra den 1. juni 2020. Den fulde skattepligt ville indtræde med virkning fra den 1. juni 2020, medmindre hendes uafbrudte ophold i Danmark varede så længe, at kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, fandt anvendelse. Ifølge denne såkaldte ”opholdsregel” indtræder den fulde skattepligt ved ophold i Danmark på mere end 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.

Spørgers fulde skattepligt ville genindtræde, hvis hun opholdt sig her i landet i mindst 6 måneder regnet fra den 13. marts 2020, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet pga. ferie eller lignende, med tilbagevirkende kraft fra opholdets begyndelse, dvs. den 13. juni 2020.

Var spørgers fulde skattepligt genindtrådt enten som følge af overskridelse af 3-månedersgrænsen for opholdets længde i perioden 9. marts – 30. juni 2020 eller som følge af arbejde i mere end 30 dage i perioden, kunne hun have benyttet den nye ”corona-regel” i kildeskattelovens § 7, stk. 1, 3. pkt.  

Genindtræden af opholdspligt efter opholdsreglen påvirkes derimod ikke af den midlertidige ordning, hvorfor udenlandsdanskere, der på grund af Covid-19 har været strandet i Danmark – og eksempelvis har boet hos venner og familie eller i et lejet sommerhus - kan blive fuldt skattepligtige til Danmark fra den dag, de kom til Danmark.

Dette kan udledes af bindende svar af den 23. juni 2020, som er offentliggjort i SKM2020.267.SR, hvor spørgers fulde skattepligt til Danmark var ophørt, og hans hjemland var nu Italien. Spørger var som følge af Covid-19 situationen tvunget til at opholde sig i Danmark, idet han ikke havde mulighed for at rejse hjem til Italien. Han havde ikke bopæl i Danmark, og ville derfor blive fuldt skattepligtig i medfør af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, hvis han opholdt sig her i landet i mere end 6 sammenhængende måneder.

Spørger ønskede at blive undtaget fra opholdsreglen i perioden fra den 24. januar 2020 til den 24. maj 2020 således, at disse tre måneder ikke talte med i de 6 måneder, der er nævnt i bestemmelsen. Som begrundelse herfor anførte han de ekstraordinære omstændigheder, der var opstået på grund af Covid-19-situationen.

Idet grænsen på 6 måneder fremgår direkte af ordlyden i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, havde Skatterådet trods den særlige situation ikke mulighed for at se bort herfra. Skatterådet fandt derfor, at spørgers fulde skattepligt ville genindtræde, hvis han opholdt sig her i landet i et tidsrum på mindst 6 måneder regnet fra den 24. februar 2020 således, at de 3 måneder talte med ved opgørelsen af opholdets længde.

De midlertidige lempelser gælder altså alene ved fuld skattepligt i henhold til bopælsreglen, der skyldes overskridelse af 3-måneders grænsen for opholdets længde i perioden 9. marts – 30. juni 2020 eller på grund af arbejde i mere end 30 dage i perioden.

Har du behov for hjælp?

Hvis du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet 'skatteproces' og de muligheder, du har for at videreføre en skattesag.