Anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momsansættelse imødekommet

Der forelå særlige omstændigheder, hvorfor Landsskatteretten pålagde Skattestyrelsen at genoptage afgiftsyders momstilsvar, selvom anmodningen var indgivet for sent.

27. oktober 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Hvis et momstilsvar ønskes ændret, skal der som udgangspunkt indgives anmodning herom senest tre år efter angivelsesfristens udløb. Efter anmodning fra den afgiftspligtige kan der dog gives tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret ud over denne periode, hvis der f.eks. foreligger særlige omstændigheder.

I Landsskatterettens afgørelse af den 23. september 2020 (j.nr. 20-0002433) havde en skatteyder anmodet om genoptagelse af sit momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2015 til den 30. september 2015. Skattestyrelsen nægtede at genoptage momstilsvaret, da anmodningen var indgivet mere end tre år efter angivelsesfristens udløb.

Landsskatteretten fastslog imidlertid, at der forelå særlige omstændigheder i sagen, der medførte, at momstilsvaret uanset fristoverskridelsen på 1 ½ måned alligevel skulle genoptages. Landsskatteretten henviste i den forbindelse til, at klagerens virksomhed var blevet registreret som afmeldt pr. 15. september 2015. Henset hertil, og henset til, at klageren hæftede personligt, fandt retten, at rette modtager for henvendelser fra SKAT i tiden efter den 15. september 2015 var klagerens private adresse eller private e-Boks.

Klageren havde dermed været i undskyldelig uvidenhed om momsansættelsen indtil den 4. april 2019, hvor klageren i sin private e-Boks modtog afgørelse fra Gældsstyrelsen om modregning i overskydende skat.

Landsskatteretten henviste i forlængelse heraf til, at det er en forudsætning for en bebyrdende afgørelses gyldighed, at den meddeles til rette adressat, og at modtageren af en afgørelse videre har haft lejlighed til at udtale sig om ugunstige faktiske sagsoplysninger, inden en endelig afgørelse træffes.

Ved vurderingen af, om det skulle pålægges Skattestyrelsen at genoptage momsindberetningen for andet halvår 2015, tillagde Landsskatteretten det også betydning, at klageren afmeldte virksomheden 2 ½ måned inde i andet halvår 2015, og at det ikke fremgik af SKATs opgørelse af momskravet, at der ved beregningen var taget højde herfor. SKAT havde således i den skønsmæssige fastsættelse af momstilsvaret af den 6. april 2016 beregningsmæssigt fastsat klagerens momsgæld som hidrørende for hele perioden.

Henset til ovenstående omstændigheder fandt Landsskatteretten efter en konkret samlet vurdering, at klageren havde godtgjort, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at anmodningen om genoptagelse af afgiftstilsvaret for perioden fra 1. juli 2015 til 30. september 2015 skulle imødekommes.

Også i en afgørelse fra 2. marts 2020 (j.nr. 16-0838787) blev skatteyder i klagesagen indrømmet adgang til ekstraordinær genoptagelse. Skatteyder havde været hjemløs i en årrække, og i et af årene var han blevet skønsmæssigt forhøjet med udgangspunkt i størrelsen af overskuddet fra en tidligere drevet virksomhed. Selvom den ændrede årsopgørelse kunne tilgås via TastSelv, fastslog nævnet, at skatteyder først fik kundskab om forhøjelsen, da han fem år senere søgte indsigt i sin gæld hos skattemyndighederne. I modsætning til Skattestyrelsen fastslog nævnet herefter, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af indkomståret 2010.

Har du behov for hjælp?

Hvis du ønsker bistand til at indgive en anmodning om ekstraordinær genoptagelse eller til at klage over et afslag herpå, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

En gennemgang af ikke-offentliggjort praksis viser, at såvel landets ankenævn som Landsskatteretten ofte er mindre restriktive i forhold til at imødekomme anmodninger om ekstraordinær genoptagelse end Skattestyrelsen. Endvidere er det også i disse sager meget vigtigt, hvordan man argumenterer, samt at man henviser til positiv praksis, som typisk består af ikke-offentliggjorte afgørelser.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Læs her om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.Nyheder