Stutterivirksomheders momsregistrering – krav om selvstændig økonomisk virksomhed

Landsskatteretten synes nu at have sat en grænse for skattemyndighedernes jagt efter stutterier i momsretlig henseende.

05. maj 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Skattemyndighederne har stadig fokus på, hvorvidt stutterivirksomheder er at anse som erhvervsmæssige virksomheder i skattemæssig henseende med heraf følgende adgang til fradrag for underskud, adgang til anvendelse af virksomhedsordningen m.v.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Karin Østergård Mathiasen har tidligere beskrevet problemstillingen i artiklen ”SKATs fokus på deltidslandbrug”. Klik her for at læse artiklen. 

På det seneste har der været en række sager, hvor skattemyndighederne ikke alene har underkendt stutteriernes erhvervsmæssige status i skattemæssig henseende, men også momsmæssigt. Det betyder eksempelvis, at der nægtes fradragsret for moms af køb af varer og ydelser som f.eks. foder, dyrlæge, smed træning m.v.

Det er imidlertid ikke den samme vurdering, der skal foretages i henholdsvis skatte- og momsmæssig henseende ved vurderingen af, hvorvidt der drives erhvervsmæssig virksomhed. Med en nyligt afsagt afgørelse fra Landsskatteretten (LSR’s j.nr. 15-2309741) synes der at være sat en grænse for skattemyndighedernes jagt efter stutterier i momsretlig henseende.

I den konkrete sag havde skattemyndighederne afmeldt en stutterivirksomhed for momsregistrering, idet virksomheden efter skattemyndighedernes opfattelse ikke kunne anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed i henhold til momslovens regler.

Skattemyndighederne henviste bl.a. til, at virksomhedens mangeårige underskudsgivende drift ikke var forenelig med momslovens grundlæggende fortolkning af, hvad det vil sige at være en afgiftspligtig person, der driver økonomisk virksomhed. 

Landsskatteretten var imidlertid ikke enig i denne vurdering. Ved afgørelsen af sagen henviste Landsskatteretten bl.a. til, at virksomheden var registret i CVR, at virksomheden drev stutterivirksomhed med opdræt og salg af dressurheste m.v., at der var indtægter fra salg af heste, opstaldning, ridehuskort m.v., at der var køb og salg af heste i perioden, at der var fremlagt en oversigt over virksomhedens hestebeholdning (den private beholdning indgik ikke i virksomhedens regnskaber), og at virksomheden i perioden havde haft op til fire medarbejdere ansat.

Ud fra en samlet konkret helhedsvurdering konkluderede Landsskatteretten herefter, at den aktivitet, som stutterivirksomheden udøvede, var at anse som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende.

Landsskatteretten fremhævede særligt, at virksomhedens resultat er uden betydning for, om virksomheden kan anses som en afgiftspligtig person i momsretlig forstand. Den af SKAT foretagne afmeldelse af virksomheden for momsregistrering var derfor sket med urette.

Landsskatterettens afgørelse er endnu ikke offentliggjort.

Har du behov for hjælp til en skatte- eller momssag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag omhandlende din stutterivirksomhed og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.