Skatteyder frifundet for hæftelse for en virksomheds moms og skat – den formelle registrering som ejer tilsidesat

Retten i Holstebro har ved dom af 13. maj 2019 fundet, at en skatteyder løftede den strenge bevisbyrde for, at hun ikke var rette beskatningsobjekt for en virksomheds skat og moms. Skatteyderen hæftede som følge heraf ikke for betaling af skatten af virksomhedens overskud og betaling af momstilsvaret for virksomheden, uanset at hun var registreret som ejer af virksomheden. Skatteyderen fungerede som ”stråmand” og havde ikke den økonomiske og ledelsesmæssige indflydelse, som den formelle registrering gav udtryk for.

23. maj 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteyderen, som i 2011 var under uddannelse til sygeplejerske og modtog lønindkomst fra et plejehjem og SU, registrerede pr. 1. september 2011 en virksomhed i byggebranchen.

Virksomhedsregistreringen skete på foranledning af skatteyderens bror, hvis selskab inden for byggebranchen blev tvangsopløst i august 2011. Den sygeplejestuderende skatteyder registrerede virksomheden i eget navn, men på vegne af sin bror. Broderen fik herefter overladt NemId til virksomhedens bankkonti m.v. og forestod i øvrigt virksomhedens efterfølgende drift formelt som ansat direktør. Skatteyderens bror forestod alle ansættelser og kundekontakt m.v. i virksomhedens regi. Skatteyderen var alene involveret i virksomheden i forbindelse med enkelte hævninger i banken, som blev foretaget efter instruktion fra broderen.

Retten i Holstebro fandt ved vurderingen af, hvorvidt skatteyderen hæftede for betaling af skat af selskabets overskud på kr. 126.715 samt selskabets momstilsvar kr. 239.031, at der påhviler skatteyderen en streng bevisbyrde for, at overskuddet af virksomheden, som hun var registreret som ejer af fra 1. september til 31. december 2011, ikke udgjorde skattepligtig indkomst for skatteyderen, og at hun ikke skulle betale virksomhedens momstilsvar.

Efter en konkret bevisvurdering anførte Retten i Holstebro, at skatteyderen ”ikke har haft en til den formelle registrering svarende økonomiske og ledelsesmæssige indflydelse, og at hun derfor har løftet den hende påhvilende strenge bevisbyrde.” Skatteyderens skatteansættelse for 2011 og momstilsvaret for perioden 1. januar til 31. december 2011 blev herefter nedsat i overensstemmelse med skatteyderens påstand.

Retten i Holstebro lagde ved sin dom afgørende vægt på, at den, af skatteyderen, registrerede virksomhed ”udførte arbejde inden for samme branche som tidligere, og dette sket under anvendelse af stort set det samme navn og med brug af de tidligere anvendte telefonnumre.” Det blev desuden tillagt betydning, at skatteyderens bror var kontaktperson til kunder og leverandører, ansatte al personale, og at virksomhedens fakturaer stort set var identiske med broderens tidligere selskabs fakturaer.

Endelig tillagde Retten i Holstebro det væsentlig betydning, at skatteyderen i 2011 var sygeplejestuderende, modtog SU, og at hun i sin fritid i stort omfang arbejdede som tilkaldevagt på et plejehjem. Det blev endvidere tillagt betydning, at skatteyderen efter sin forklaring og kontoudskrifter ikke havde modtaget midler fra virksomheden og intet kendskab havde til byggebranchen.

Dommen er udtryk for, at det, til trods for en streng bevisbyrde, er muligt at opnå medhold i skatte- og momssager selv i tilfælde, hvor formelle registreringer og oplysninger afgivet til myndigheder ikke svarer til realiteterne.

Dokumentationen i den konkrete sag var meget fyldestgørende, hvilket vurderes at have været udslagsgivende for sagens udfald. Dokumentationen blev videre suppleret af vidneforklaringer, der fuldt ud støttede skatteyderens forklaring, der gennem hele forløbet var enslydende.

Har du behov for hjælp til en skattesag eller rådgivning om skat?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag eller ønsker rådgivning om skattemæssige forhold, er du altid meget velkommen til uforpligtende at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatte- og afgiftsproces, og de muligheder du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.