Vækst i skatteafdelingen i TVC Advokatfirma

Leder af skatteafdelingen, advokat Torben Bagge, er blevet interviewet af AdvokatWatch om den positive vækst i skatteafdelingen.

18. juli 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

AdvokatWatch - en del af JP/Politikens hus - har flere gange i det første halvår af 2019 omtalt den store vækst, der har været i skatteafdelingen i TVC Advokatfirma siden advokat Torben Bagge overtog ansvaret for skatterådgivning og dermed ansvaret for den samlede skatteafdeling.

I forlængelse heraf har AdvokatWatch nu den 18. juli 2019 bragt en artikel med et interview af advokat Torben Bagge, hvoraf der fremgår følgende:

“Der findes ikke et slutmål for, hvor stor skatteafdelingen skal være. Det er derimod langt hen ad vejen styret af sagstilgangen [] TVC Advokatfirma ønsker ikke at sætte navne på klienterne, men oplyser, at firmaet er involveret i ”det som formentlig er de største skattesager herhjemme, der handler om flere milliarder af kroner”, rådgivning om generationsskifte i virksomheder og omstruktureringer”.

Skatte- og afgiftsproces

Siden Torben Bagge i 2008 overtog ansvaret for skatteproces i TVC Advokatfirma, er det lykkedes at skabe den største afdeling for førelse af sager om skatter og afgifter i advokatbranchen, når man ser bort fra Kammeradvokaten, der repræsenterer Skatteforvaltningen og Skatteministeriet.

I dag håndterer TVC Advokatfirma således løbende mere end 1.500 sager vedrørende skat, moms, afgifter og told.

Skatte- og afgiftsrådgivning

Efter en organisatorisk sammenlægning af proces og rådgivning med Torben Bagge som leder af den nu samlede skatteafdeling, har der været en markant vækst, og man har kunne byde otte nye jurister velkommen. I dag består skatteafdelingen derfor af i alt 23 jurister, der hver på deres område er højt specialiseret.

Den samlede skatteafdeling er i dag i stand til at håndtere alle typer af skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger på et meget højt fagligt niveau til en konkurrencedygtig pris, herunder også skatte- og afgiftsrådgivning. Antallet af jurister i afdelingen giver mulighed for en stærk specialisering samt stordriftsfordele. Dette til gavn for den enkelte klient.

Hertil udtaler advokat Torben Bagge følgende:

“Jeg er selvsagt glad og tilfreds med den meget positive udvikling, som vi har oplevet i skatteafdelingen. I min egenskab af bestyrelsesformand i TVC Advokatfirma er jeg tillige tilfreds med den positive udvikling, der ligeledes har været i resten af Advokatfirmaet.

AdvokatWatch har valgt primært at fokusere på mig og skatteafdelingen, men den store succes som Advokatfirmaet har oplevet indtil videre i 2019 skyldes ikke alene mig og min indsats. Det skyldes først og fremmest den udskiftning, der skete i partnerkredsen ultimo 2018 samt en bund solid indsats på et meget højt fagligt niveau fra alle i Advokatfirmaet, herunder også de nye særdeles kompetente profiler, vi har fået tilført fra de helt store advokathuse.

Inden for skatterådgivning har vi fået tilført et markant fagligt løft, så vi i dag har kompetencer, vi ikke tidligere har haft. Herudover skal fremhæves, at vores Managing Partner Leo Jantzen har ydet en stor indsats med at sikre at hele organisationen har kunnet håndtere den positive vækst. Jeg havde selv hvervet i 9 år, så jeg ved, at det kræver en stor indsats. Dette særligt i en periode med tilgang af mange nye jurister og lokaleudvidelser i både Aarhus og København, herunder flytning til nye og større lokaler i Nimbusparken på Frederiksberg".