Travhestehold anset som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende

En ændret driftsform medførte, at der var udsigt til et positivt resultat inden for en kortere årrække, hvorfor virksomheden med avl og træning af travheste blev anset som erhvervsmæssigt drevet i de påklagede indkomstår.

23. februar 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Ved vurderingen af, om hold af væddeløbsheste eller et stutteri kan anses for at være erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende, lægges der bl.a. vægt på, at virksomheden drives teknisk-fagligt forsvarligt, om antallet af heste muliggør en rational drift, og om virksomheden er overskudsgivende, eller har mulighed for at opnå et overskud inden for en årrække. Herudover lægges der vægt på, om hestene trænes af en professionel træner med a-licens, om der benyttes en kusk med professionel licens samt på antallet af starter og de indvundne præmier. Det er yderligere en forudsætning, at væddeløbshestene er registreret i Dansk Travsports Centralforbunds eller Dansk Galops database.

I den omhandlede klagesag (sagsnr. 20-0002970) var der tale om en virksomhed med travhestehold, der blev påbegyndt i 2008, hvor avlsgrundlaget udgjorde tre følhopper. I 2009 blev der bygget en hestestald med plads til 16 heste, men pga. naboklager var det ikke muligt i perioden frem til 2016 at udnytte kapaciteten. I 2016 fik man tilladelse til at have op til 24 dyreenheder, og der blev bygget endnu en stald med plads til 16 heste, ligesom naboejendommen blev erhvervet.

I perioden fra opstarten i 2008 og frem til og med 2018 var der underskud i virksomheden, mens der i årene 2019 og 2020 var overskud.

Flertallet i Landsskatteretten var af den opfattelse, at der var sket en væsentlig ændring i driftsformen i perioden fra 2014-2017 set i forhold til opstartsårene. Således var virksomheden i opstartsårene begrænset til meget få heste uden mulighed for – inden for de eksisterende rammer – at øge indtægtspotentialet. Med tilknytning af træner, opkøb af naboejendom, opførelse af yderligere faciliteter mm. blev dette indtægtspotentiale imidlertid øget væsentligt. I forlængelse heraf konstaterede flertallet i Landsskatteretten, at: ”… dén driftsform, der etableres med strategiændringen, har udsigt til at give et resultat på 0 kr. eller derover efter afskrivninger men før renter, indenfor en kortere årrække. Dette er baseret på de fremlagte budgetter, som ganske vist tilrettes løbende. Imidlertid angiver alle budgetterne at der omkring 2019/2020 vil være overskud i virksomheden. Sammenholder man med de realiserede resultater fremstår budgetterne for realistiske, idet indtægterne nogenlunde har nået det forudsagte niveau. For 2019 og 2020 er der fremlagt regnskaber, der angiver overskud i virksomheden. Da der er ændret metode med hensyn til afskrivninger, aktivering af varelager mm. er det vanskeligt at sammenligne regnskaberne set i forhold til tidligere år. Men selv hvis man bortser fra de forbedringer, som ændringen i regnskabspraksis umiddelbart har afstedkommet, kan der spores en positiv udvikling, der angiver, at der også fremadrettet er udsigt til overskud.”

Landsskatteretten valgte således at lægge vægt på den positive udvikling i virksomheden i modsætning til Skattestyrelsen, der havde fokuseret på de negative resultater siden virksomhedens opstart. Afgørende for Landsskatteretten var også, at der var udarbejdet realistiske budgetter, hvilket de efterfølgende realiserede resultater bekræftede.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om, hvorvidt din virksomhed kan anses for en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Nyheder