Elitehestestutteri anset for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende

Et syn og skøn, hvor der bl.a. blev taget nærmere stilling til værdien af de enkelte eliteheste, blev afgørende for sagens positive udfald.

07. januar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Ved vurderingen af, hvorvidt om en stutterivirksomhed er at anse som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, skal der tages stilling til, om driften er tilrettelagt teknisk-landbrugsfagligt forsvarligt, ligesom der skal tages stilling til, om der er udsigt til et positivt resultat på eller omkring kr. 0 efter driftsmæssige afskrivninger, men før renteudgifter og før driftsherreløn. 

I en nyligt afgjort klagesag af 15. december 2020 (j.nr. 16-0446535) var der enighed om, at der var tale om et stutteri, som efter sin størrelse og indretning blev drevet landbrugsfagligt forsvarligt. 

Derimod var der uenighed om, hvorvidt stutterivirksomheden på sigt kunne give et resultat på kr. 0 eller derover.  

Skattestyrelsen var således af den opfattelse, at de enkelte heste var værdiansat for højt i regnskabet, hvilket medførte, at de positive resultater for 2017 og 2018 ikke kunne tillægges betydning, da de alene fremkom som følge af en opskrivning af besætningen. Skattestyrelsen henviste i den forbindelse til, at værdiansættelserne efter deres opfattelse var overvurderet, da der ikke var fremlagt dokumentation i form af f.eks. købstilbud på hestene. 

Under sagens behandling blev der udmeldt syn og skøn, og i den forbindelse blev skønsmanden bl.a. bedt om at foretage en nærmere gennemgang af værdien af hver enkelt hest. For samtlige heste konstaterede skønsmanden, at der var tale om en korrekt værdiansættelse – og for nogle af hestene endda en lav værdiansættelse. 

Særligt for de heste, der i perioden havde kvalificeret sig til OL, VM, EM og World Cup-finaler m.v., konkluderede skønsmanden, at der var tale om en opskrivning af værdien  der absolut kunne retfærdiggøres.” 

I overensstemmelse med skønserklæringen konstaterede klageinstansen, at de foretagne opskrivninger af hestene var realistiske, og at stutterivirksomheden derfor var drevet på en sådan måde, at der var udsigt til, at virksomheden ville blive overskudsgivende. Som følge heraf blev der godkendt fradrag for underskud i de påklagede indkomstår.  

Har du behov for hjælp? 

Hvis du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om, om din stutterivirksomhed opfylder betingelserne for at blive anset som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende vurdering af sagen, så er du altid meget velkommen til at kontakte os. 

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag, ligesom vi også har stor erfaring med håndteringen af skønssager. Det vil således ofte være nødvendigt at gennemføre et syn og skøn for at løfte bevisbyrden for, at der er tale om et i skattemæssig henseende erhvervsmæssigt drevet stutteri.  

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.