Stutterivirksomhed anset som erhvervsmæssig virksomhed

Landsskatteretten har igen anset stutterivirksomhed som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende – syn og skøn blev afgørende for sagens resultat

16. september 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

I en nyere klagesag (sagsnr. 16-0947432) har Landsskatteretten konstateret, at minkavl og stutterivirksomhed skulle anses som to selvstændige driftsgrene. Driftsgrenen med stutterivirksomhed blev anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed af Landsskatteretten, der lagde afgørende vægt på en skønsrapport indhentet under sagens behandling.

Ved afgørelsen af, om et deltidslandbrug, herunder også en stutterivirksomhed, er at anse for erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende, lægges der i praksis vægt på, hvorvidt driften er tilrettelagt teknisk-landbrugsfagligt forsvarligt, og hvorvidt der med den pågældende driftsform kan forventes et driftsresultat på eller omkring 0 kr. efter driftsmæssige afskrivninger, men før renteudgifter og før aflønning af ejeren.

I den omhandlede sag var der tale om en landbrugsejendom på knap 4 ha, hvor der gennem en længere årrække blev drevet minkavl og hestestutteri. Skattestyrelsen var af den opfattelse, at driftsgrenen med stutteri ikke kunne anerkendes som erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor skatteyder blev nægtet adgang til fradrag for underskud, ligesom han ikke kunne anvende virksomhedsordningen.

Under sagens behandling ved Skatteankestyrelsen blev der udmeldt syn og skøn i sagen, hvilket blev afgørende for sagens udfald. Skønsmanden konstaterede, at der var tale om en teknisk-landbrugsfaglig forsvarlig drift i forhold til et stutteri af den pågældende størrelse og beskaffenhed. Ligeledes var det skønsmandens opfattelse, at der kunne forventes et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger, men før renter og driftsherreløn.

Skønsmanden henviste i den forbindelse til, at det positive resultat skulle ses som et gennemsnit over en flerårig periode, da et stutteri af den omhandlede størrelse (fire avlshopper, ca. fem salgsheste, fire plage og to hingste) ikke kunne forvente at sælge heste til toppriser hvert år.

Landsskatteretten fulgte skønsmandens konklusioner, og dermed blev stutteriet anerkendt som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende.

Særligt vedrørende beregningen af de driftsøkonomiske afskrivninger fandt Landsskatteretten, at de af skønsmanden beregnede driftsøkonomiske afskrivninger kunne lægges til grund, når der hensås til, at det kun var løsdriftsstalden samt en del af markmaskinerne, der blev anvendt i stutteriet. Også værdiansættelserne af hestene kunne accepteres, idet der ifølge Landsskatteretten ”… ses at være sammenhæng mellem værdiansættelserne og de reelle handelspriser.”

Den beskrevne afgørelse er ikke offentliggjort af Skattestyrelsen eller Skatteministeriet.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om, hvorvidt dit stutteri opfylder betingelserne for at blive anset som en erhvervsmæssig virksomhed i skatte- eller momsmæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag, ligesom vi også har stor erfaring med håndteringen af skønssager. Det vil således ofte være nødvendigt at gennemføre et syn og skøn for at løfte bevisbyrden for, at der er tale om et i skatte- eller momsmæssig henseende erhvervsmæssigt drevet stutteri.