Styrket kontrolindsats over for selskabers ulovlige udbytteudlodninger

Erhvervsstyrelsen har konstateret, at nogle selskaber udlodder ordinært udbytte i strid med selskabslovens bestemmelser. Styrelsen øger derfor kontrolindsatsen. Det ulovligt udbetalte udbytte, skal sammen med en strafrente tilbagebetales. Derudover kan det ulovlige udbytte i visse tilfælde også beskattes som ulovligt kapitalejerlån.

13. august 2020 | SELSKABSRET SKATTER OG AFGIFTER

Erhvervsstyrelsen retter nu fokus mod de selskaber, som er omfattet af selskabsloven, og som har udloddet ordinært udbytte, uden at der har været tilstrækkelige frie reserver. Samtidig undersøger Erhvervsstyrelsen på nuværende tidspunkt, om der er grundlag for at indlede en kontrolindsats mod ekstraordinære udlodninger af udbytte, der er foretaget i strid med selskabslovens regler herom.

Årsager til ulovlige udbetalinger

For at der kan udbetales et ordinært udbytte, skal dette besluttes på den ordinære generalforsamling. Yderligere gælder det, at det skal være forsvarligt for selskabet samtidig med at udlodningen skal ske med midler fra de frie reserver fra det seneste godkendte årsregnskab.

I tilfælde, hvor der er sket en ulovlig udlodning, skyldes det ofte, at selskabet ikke er opmærksom på, at den pågældende reserve er bundet andetsteds. Frie reserver udgør det beløb, som i den seneste godkendte årsrapport er opgjort som overført overskud, og reserver der ikke er bundet andre steder efter vedtægterne eller loven, med fradrag af overført underskud.

Erhvervsstyrelsen har desuden erfaret, at en anden årsag til de ulovlige udbetalinger er, at selskabet har ændret årsregnskabet og i denne forbindelse reduceret egenkapitalen, hvilket har medført, at den planlagte udbyttebetaling er endt med at blive ulovlig.

Tilbagebetaling af ulovligt udbytte

Hvis det konstateres, at der er udloddet ulovligt udbytte, skal hele udlodningen straks betales tilbage til selskabet inklusiv en lovpligtig rente efter rentelovens § 5 stk. 1 og 2 med tillæg af 2 procentpoint. Rentesatsen vil derfor være på 10,05 % p.a. Tilbagebetalingen skal desuden dokumenteres med en erklæring fra ledelsen og en erklæring med en høj grad af sikkerhed fra en godkendt revisor.

Risiko for, at det anses som et ulovligt kapitalejerlån

Hvis beløbet ikke straks tilbagebetales, efter det er konstateret, at udlodningen er ulovlig, vil udlodningen kunne blive anset som et ulovligt kapitalejerlån og være i strid med disse regler. Det betyder at kapitalejeren efter ligningslovens § 16 E kan risikere at blive beskattet af beløbet på trods af, at det tilbagebetales.

Hvis beløbet ikke kan tilbagebetales, eksempelvis fordi kapitalejeren ikke har en tilbagebetalingspligt, kan de personer, som har medvirket til at træffe beslutningen om udlodningen, blive pålagt et erstatningsansvar.

Har du behov for hjælp?

TVC står til rådighed med vejledning og råd for at sikre, at I lever op til de gældende regler indenfor området. Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.

Læs Erhvervsstyrelsens nyhed om ulovlig ordinær udbytteudlovning.Nyheder