Særlige omstændigheder kan begrunde genoptagelse af også ældre skatteansættelser

En nyere afsluttet klagesag, der ikke er offentliggjort, illustrer den praksis, hvorefter en skatteyder kan få adgang til ekstraordinær genoptagelse af ældre skatteansættelser.

18. januar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

I den pågældende sag var skatteyderen blevet sat i skat af en pengeoverførsel på 100.000 EUR, som var blevet overført fra Frankrig til skatteyderens danske bankkonto. Skatteyderen havde boet en årrække i Frankrig, hvor han havde levet af sin opsparing, som blandet andet bestod af penge, han havde arvet.

I forbindelse med skatteyderes egen håndtering af sagen ved daværende SKAT (i dag Skattestyrelsen) og senere et Skatteankenævn, havde han afgivet en erklæring på tro og love om, at han ikke havde haft nogen indtægter i Frankrig. Uanset dette blev skatteansættelsen forhøjet med overførslen på de førnævnte 100.000 EUR, dvs. ca. kr. 750.000.

Skatteyderen blev senere opmærksom på sagen igen i efteråret 2020, da Gældsstyrelsen gik i gang med at inddrive skattegælden for den ældre ansættelse.

I den forbindelse lod han sig bistå af en professionel rådgiver og fik indgivet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27. Efter dette regelsæt kan der ske ekstraordinær genoptagelse af ældre indkomstår, hvis der eksempelvis i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 foreligger særlige omstændigheder.

Med bistand fra skatteyderes repræsentant blev frembragt oplysninger om, hvordan skatteyderen i første omgang havde opnået ret til pengene, idet det viste sig, at han havde arvet en større sum penge fra sin far, og derefter var flyttet til Frankrig og havde boet der i en årrække. Det var således først i forbindelse med tilbageflytningen til Danmark, at han overførte de penge til sin danske bankkonto, som udløste den oprindelige skattesag og derefter beskatningen i Danmark.

På baggrund af de nye oplysninger og de afgivne forklaringer blev det i den nu afsluttede klagesag (sagsnr. 20-0084147) fundet, at der var adgang til en genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, og skatteyderens indkomst blev efterfølgende nedsat med det beløb, som han mere end syv år forinden var blevet forhøjet med.

Er en eller flere af dine skatteansættelser forkerte?

Har du undladt at klage over en afgørelse truffet af SKAT (i dag Skattestyrelsen) eller er din indkomst blevet ansat forkert i skat uden du tidligere har været opmærksom på dette, kan det være relevant at anmode om genoptagelse af en eller flere ældre skatteansættelser.

Er du i tvivl om det, så er du velkommen til at kontakte os en uforpligtende vurdering af dette.