Praksis om særlige omstændigheder, der kan føre til ekstraordinær genoptagelse på skatteyders initiativ

Når Skattestyrelsen afviser ekstraordinær genoptagelse sker det ofte med henvisning til offentliggjort praksis på området, som afspejler en restriktiv fortolkning af reglerne. Imidlertid findes der utallige positive ikke-offentliggjorte afgørelser fra skatteankenævnene og Landsskatteretten, som ændrer Skattestyrelsens afgørelser.

03. juli 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Når en skatteyder ønsker sin skatteansættelse genoptaget efter den ordinære genoptagelsesfrist, som udløber den 1. maj i det fjerde år efter indkomståret, kan dette ske efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 27. I b skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 angives en række objektive kriterier, der kan give adgang til ekstraordinær genoptagelse. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 fastsætter herefter en reaktionsfrist på 6 måneder efter kundskabstidspunktet, som ligeledes skal være opfyldt. 

Bestemmelsen slutter af med en ”opsamlingsbestemmelse” i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, der helt generelt angiver, at der kan ske genoptagelse, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”. Det er imidlertid ikke nærmere uddybet i bestemmelsen, hvad "særlige omstændigheder" dækker over, og det afklares derfor gennem praksis. 

Praksis er ofte restriktiv, hvis alene den offentliggjorte praksis tages i betragtning, hvilket ofte er Skattestyrelsens udgangspunkt, når der træffes afgørelse i genoptagelsessager. Her fortolkes betingelsen om ”særlige omstændigheder” typisk ganske strengt således, at alene myndighedsfejl, svig fra tredjemand eller helt særlige uforudsigelige tilfælde, der ikke kan bebrejdes borgeren, herunder alvorlig sygdom, kan give adgang til genoptagelse. Dette indebærer, at Skattestyrelsen kun i sjældne tilfælde giver skatteyder ret til ekstraordinær genoptagelse som følge af særlige omstændigheder. 

Det er imidlertid vores bedste opfattelse, at den restriktive offentliggjorte praksis reelt fylder meget lidt i forhold til de mange positive, utrykte afgørelser fra skatteankenævnene og Landsskatteretten, som ændrer afgørelserne fra Skattestyrelsen.

Et nyligt eksempel er en utrykt afgørelse af den 2. marts 2020 (SAN’s sagsnr. 16-0838787), hvor sagen blev vundet af skatteyder i et skatteankenævn. Sagen omhandlede en skatteyder, der i den for sagen relevante periode havde levet som hjemløs. Skatteyderen var derfor ikke bekendt med henvendelser fra Skattestyrelsen og havde følgelig ikke reageret herpå.

Da skatteyderen efter at være kommet tilbage på fode anmodede om ekstraordinær genoptagelse af sin sag, blev det imidlertid afvist af Skattestyrelsen. Dette til trods for, at skatteyders situation helt oplagt opfyldte betingelsen om særlige omstændigheder, og at det ville være urimeligt at opretholde ansættelsen.

Nævnet ændrede Skattestyrelsens afgørelse af flere grunde, men blandt andet med følgende begrundelse:

”Nævnet finder ud fra en konkret vurdering, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at genoptage indkomståret 2010 ekstraordinært. Der er henset til, at klageren i 2011 blev udsat af hans lejlighed, og at klageren må anses for at have været hjemløs i perioden fra den 30. august 2011 og frem til den 16. juli 2015, hvor klageren igen var registreret med en bopælsadresse i CPR.”

Nævnet fandt desuden, at skatteyder ikke kunne anses for at være blevet bekendt med kravet fra skattemyndighederne, netop fordi han på det tidspunkt, hvor årsopgørelsen blev sendt, havde levet som hjemløs.

Afgørelsen illustrerer – ligesom lignende utrykte afgørelser – at der skal foretages en meget konkret vurdering af skatteyders forhold, og om disse kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse. Afgørelsen illustrerer desuden, at det ofte vil være en fordel for skatteyder at få vurderet sin genoptagelsessag af de administrative klageinstanser i stedet for af Skattestyrelsen.

Har du behov for hjælp?

Hvis du ønsker bistand med en anmodning om ekstraordinær genoptagelse, eller ønsker en uforpligtende vurdering af en verserende genoptagelsessag, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma fører ubetinget flest skattesager for borgere og virksomheder i Danmark, hvor Skatteafdelingen således også i vidt omfang har adgang til de positive utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Læs mere om betydningen af ikke-offentliggjorte afgørelser.