Hjemvisning grundet utilstrækkelig sagsoplysning

En netop afgjort klagesag bekræfter vigtigheden af en god sagsførelse, herunder at en egen sagsoplysning kan skabe tvivl om rigtigheden af en eller flere gennemførte forhøjelser.

01. juli 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Som tidligere beskrevet kan det være relevant at hjemvise en sag, hvis Skattestyrelsen som første instans ikke har foretaget en behørig sagsoplysning. Dette er ofte tilfældet i sager, hvor Skattestyrelsen ikke i det nødvendige omfang har forholdt sig til det relevante faktum.

Dette statuerede Landsskatteretten således også i afgørelsen af den 20. januar 2021 (j.nr. 18-0001769), som vi tidligere har omtalt.

I en netop afgjort klagesag (j.nr. 20-0053638) fra den 29. juni 2021 har en skatteyder igen fået medhold i, at Skattestyrelsens sagsoplysning var så utilstrækkelig, at det er nødvendigt at få sagen hjemvist til fornyet behandling.

Skattestyrelsen havde forhøjet den pågældende skatteyders skatteansættelser for indkomstårene 2016, 2017 og 2018 med henholdsvis kr. 349.646, kr. 1.691.898 og kr. 682.392, og der var på den baggrund indgivet en klage over Skattestyrelsens afgørelse herom.

Som begrundelse fremgår af afgørelsen følgende:

”Repræsentanten har således fremlagt en lang række nye oplysninger og nyt materiale til Skatteankestyrelsen, som ikke har været efterprøvet hos Skattestyrelsen.”

Skatteyderens skatteansættelser for indkomstårene 2016, 2017 og 2018 blev herefter hjemvist med den bemærkning, at ”det overlades således til Skattestyrelsen at vurdere, om der er grundlag for beskatning

af de indsætninger, som er tilgået klagerens konti, ligesom det overlades til Skattestyrelsen at vurdere

om der er grundlag for fradrag for udgifter vedrørende spil.”

Afgørelsen er et illustrativt eksempel på, at det ofte er nødvendigt med egen sagsoplysning, og at det i kraft af en sådan er muligt at få udstillet en eventuelt manglende sagsoplysning hos Skattestyrelsen og således rigtigheden af de gennemførte forhøjelser.

Den netop afgjorte sag bliver formentlig ikke offentliggjort, men Folketingets Ombudsmand har fastslået, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis, hvorfor det er vigtigt at have indgående kendskab til netop sådanne afgørelser.

Er du i tvivl om, hvorvidt din sag er tilstrækkelig oplyst?

Hvis du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.