Hjemvisning af en skatteansættelse

En mulig reaktionsmulighed for et skatteankenævn eller Landsskatteretten er at hjemvise en sag til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

22. januar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Det kan være relevant for Skattestyrelsen at hjemvise en sag, hvis Skattestyrelsen som første instans ikke har foretaget en behørig sagsoplysning.

Klages der over en af Skattestyrelsen (tidligere SKAT) gennemført forhøjelse af en skatteansættelse til Skatteankestyrelsen, vil det enten være et Skatteankenævn eller Landsskatteretten, som skal træffe afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at ændre denne afgørelse til skatteyders fordel.

I forbindelse med klagens indgivelse vil det altid være relevant at undersøge, om Skattestyrelsen har foretaget en tilstrækkelig sagsoplysning, da Skattestyrelsen som følge af undersøgelsesprincippet – også benævnt officialprincippet – har ansvaret for, at de nødvendige oplysninger foreligger på afgørelsestidspunktet.

Det er således vigtigt, at der ved sagens opstart foretages de relevante tiltag til at kunne gennemføre en undersøgelse af, om Skattestyrelsen har efterlevet dette ansvar, herunder sikre at dette bliver gjort gældende overfor enten skatteankenævnet eller Landsskatteretten i klagesagen.

Måtte et skatteankenævnet eller Landsskatteretten på baggrund heraf finde, at Skattestyrelsens sagsoplysninger har været utilstrækkelig i en sådan grad, at sagen ikke kan anses for behørig behandlet hos Skattestyrelsen som første instans, er en reaktionsmulighed at hjemvise sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Til illustration henvises til en helt ny ikke-offentliggjort afgørelse af den 20. januar 2021 truffet af Landsskatteretten (j.nr. 18-0001769). Sagen omhandlende blandt andet helt overordnet spørgsmålet om, hvorvidt klageren i henhold til statsskattelovens § 4 var skattepligtig af udenlandske overførelser til dennes bankkonti med i alt ca. kr. 2.3 mio. i indkomstårene 2013-2016. Landsskatteretten skulle således nærmere forholde sig til, hvorvidt overførslerne var skattepligtige for klageren. Herom udtale Landsskatteretten følgende:

”Klagerens repræsentant har til sagen fremlagt dokumenter fra bl.a. Indian Overseas Bank og State Bank of India, hvoraf fremgår, at både klageren og klagerens ægtefælle løbende har deponeret midler i pengeinstitutter i Indien. Klageren har derudover fremlagt dokumentation for udstedelse af et indisk skattepersonnummer (”PAN”) til klagerens nu afdøde ægtefælle.

SKAT har ikke i deres afgørelse belyst tilstrækkeligt, hvorvidt overførslerne fra Indien stammer fra klagerens afdøde ægtefælle, herunder om overførslerne i et omfang er boagiftspligtige, og ikke skattepligtige. SKAT findes på denne baggrund ikke at have oplyst sagen tilstrækkeligt.

På baggrund af ovenstående hjemvises SKATs afgørelse om forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst i indkomstårene 2013-2016 til fornyet behandling.”

Hjemvises en sag til fornyet behandling, er Skattestyrelsen pligtig til at foretage en fornyet gennemgå af sagen og træffe en ny afgørelse.

Ovennævnte afgørelse bliver formentlig ikke offentliggjort, men opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at Folketingets Ombudsmand har fastslået, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis.

Har du fået en afgørelse fra Skattestyrelsen?

Hvis du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte TVCs skatteafdeling.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.