Skattemyndighederne har ansvaret for tilstrækkelig sagsoplysning

Hvis skattemyndighederne overser, at de har ansvaret for tilstrækkelig sagsoplysning, kan det styrke mulighederne for at få ændret en afgørelse.

01. maj 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Når skattemyndighederne rejser sager som offentlig forvaltningsmyndighed, er de underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler og principper, medmindre der måtte findes specifikke lovbestemte undtagelser eller præciseringer for skattemyndighederne.

Officialprincippet er eksempelvis et af de grundlæggende forvaltningsretlige principper, som skattemyndighederne er underlagt. For at efterleve dette princip skal skattemyndighederne sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse på et korrekt og fyldestgørende grundlag.

Blandt nyeste praksis, som illustrerer dette, kan nævnes tre sammenhængende utrykte afgørelser truffet af Landsskatteretten den 4. marts 2020 med j.nr. 18-0002371, 18-0002372 og 18-0002373.

Afgørelserne omhandlede tre personer med status af hovedanpartshavere i samme selskab. Blandt andet var det i alle tre sager til prøvelse, om der var behørigt grundlag for at anse en række omkostningsposter i selskabet, som yderligere skattepligtigt honorar for de tre personer fordelt med en tredjedel til hver.

Da sagen verserede hos skattemyndighederne, havde skattemyndighederne anmodet de tre personer om indsendelse afregnskabsmateriale. De tre personer anmodede herefter skattemyndighederne om selv at indhente materialet direkte hos tredjemand, da tredjemand ikke ville udlevere regnskabsmaterialet til de tre omhandlede personer.

Skattemyndighederne anmodede imidlertid ikke tredjemand om det nærmere regnskabsmateriale, men traf afgørelse ud fra den fremlagte bogføring, hvoraf der fremgik en bogføringskonto med en række udbetalinger, herunder nogle uden tekst.

Landsskatteretten fandt, at skattemyndighederne ikke havde foretaget de fornødne bestræbelser for at fremskaffe det ønskede materiale, og henså herved til, at en indkaldelse af materiale hos tredjemand muligvis kunne have vist, hvem der havde modtaget de bogførte beløb. Landsskatteretten fandt derfor, at skattemyndighedernes afgørelser, for så vidt angik beskatningen af honorar, var behæftet med sådanne mangler, at afgørelserne var ugyldig med den følge, at de blev hjemvist til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

Når skattemyndighederne rejser sager og træffer afgørelser, kan det således forekomme, at de ikke iagttager en eller flere af de almindelige forvaltningsretlige regler og principper, og det er derfor væsentligt at være opmærksom på dette som skatte- eller afgiftsyder.

Har du behov for vurdering af, om Skattestyrelsen har behandlet din sag korrekt?

Såfremt du eller din virksomhed måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.Nyheder