Groft uagtsomt?

Det forhold, at bl.a. beregningen af den skattepligtige gevinst ikke var åbenbar, førte til, at der ikke var udvist grov uagtsomhed.

13. juli 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Vi har for ikke længe siden kommenteret, hvordan Landsskatteretten fandt, at der skal noget mere til for at statuere grov uagtsomhed i de tilfælde, hvor Skattestyrelsen vil genoptage en skatteansættelse ekstraordinært og ændre kvalifikationen af et hvervforhold, f.eks. fra selvstændig erhvervsvirksomhed til lønmodtagervirksomhed, hobbyvirksomhed, honorarvirksomhed mv.

Landsskatteretten har i en konkret sag - nu offentliggjort som SKM2022.342.LSR - konstateret, at en forkert selvangivelse af aktieløn ikke var udtryk for grov uagtsomhed.

Den pågældende sag vedrørte den omstændighed, at skatteyderens arbejdsgiver for indkomståret 2015 havde lønindberettet 242.865 kr. vedrørende udnyttelse af nogle aktieoptioner. 

Skattestyrelsen havde i sagen opgjort favørelementet til 525.420 kr., hvilket også var det beløb, skatteyderen modtog som afregning af aktieoptionerne.

På den baggrund havde Skattestyrelsen forhøjet klagerens personlige indkomst med 282.550 kr., idet Skattestyrelsen fandt, at klageren havde handlet groft uagtsomt ved ikke at selvangive den korrekte indkomst.

Afgørelsen blev påklaget, og som begrundelse for at ændre den af Skattestyrelsen gennemførte beskatning anførte Landsskatteretten følgende:

”Landsskatteretten finder efter en samlet konkret vurdering, at det er betænkeligt at statuere grov uagtsomhed efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Retten har henset til, at det forkerte indberettede beløb vedrørende udnyttelse af aktieoptionerne er foretaget af arbejdsgiveren i et låst felt, som klager ikke kunne rette i, jf. SKM2019.468.LSR og princippet i den tidligere skattekontrollovs § 1 A. Landsskatteretten har tillige henset til, at der var tale om aktieløn, og at det ikke kan anses for åbenbart, hvordan avancen skulle beregnes. Da klageren ikke kan anses at have handlet groft uagtsomt, gives klageren således medhold i, at der ikke er grundlag for at fastholde skatteansættelsen.”

Det bemærkes særligt, at Landsskatteretten i øvrigt lagde vægt på det forhold, at beregningen af avancen ikke var åbenbar, hvilket havde betydning for vurderingen.

Har du behov for hjælp?

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Nyheder