Gevinster og tab ved køb og salg af bitcoins er oftest skattepligtige

I en ny afgørelse slår Skatterådet fast, at køb og salg af bitcoins er sket med spekulation for øje, og at gevinst og tab derfor er skattepligtig.

13. marts 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

SKAT har fornyeligt offentliggjort et bindende svar (SKM2018.104.SR), som i en vis grad fastlægger den skattemæssige behandling af tab og gevinster ved handel med bitcoins. Som køber eller sælger af den virtuelle valuta bitcoin, skal du ifølge afgørelsen som hovedregel indberette både gevinst og tab til SKAT.

Hvis du har opnået gevinst af salg af bitcoin, betragtes gevinsten som værende skattepligtig som personlig indkomst.

Tab ved salg af bitcoins kan til gengæld fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Ifølge Skatterådets afgørelse er tab på bitcoins kun fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst og ikke i den personlige indkomst. Fradragsværdien af et eventuelt tab vil således være forholdsvis begrænset.

Køb og salg af bitcoins betragtes som spekulation

I en tidligere afgørelse truffet af Skatterådet, offentliggjort som SKM2014.226.SR, står det klart, at anskaffelsen af bitcoins er et formuegode, som ikke er omfattet af kursgevinstloven, men af statsskattelovens § 5.

Denne bestemmelse om skattefri afståelse af formuegoder medfører, at du i udgangspunktet ikke beskattes af den værdiforøgelse eller indtægt, som måtte stamme fra salg af dine ejendele, og tilsvarende er der heller ikke fradrag for tab. Undtagelsen er dog, når ejendele er anskaffet i spekulationsøjemed. Hvis du sælger en ejendel er fortjenesten således skattefri, medmindre aktivet er købt for at sælge igen med fortjeneste.

I den konkrete sag har Skatterådet for første gang taget stilling til, hvorvidt der var tale om spekulation ved køb og salg af bitcoins.

Det kan være vanskeligt at bedømme, hvorvidt en erhverver af et formuegode har haft den fornødne subjektive spekulationshensigt ved erhvervelsen, og derfor har domspraksis generelt lagt vægt på de objektive omstændigheder ved købet, herunder arten af det erhvervede gode, som i dette tilfælde er bitcoins.

Anskaffelsen af let omsættelige formuegoder, hvortil der ikke knytter sig nogen særlig veneration, fører ofte til antagelse af spekulation. I den konkrete vurdering af om, der er tale om spekulation, har Skatterådet sammenlignet køb af bitcoins med køb af guldbarrer og uindfattede diamanter, idet de købte formuegoder som udgangspunkt ikke har en praktisk anvendelsesmulighed eller har samlerværdi. Dette har rådet anset som meget stærke bevisdata for, at anskaffelsen er sket med spekulationshensigt.

Der skal anlægges en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde

I en pressemeddelelse udtaler Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet blandt andet: ”... vores konklusion er, at hvis man har købt Bitcoins, så vil der typisk være tale om spekulation i skattemæssig forstand. Og spekulation er skattepligtig. Der skal anlægges en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Bitcoins er let omsættelige og findes alene elektronisk og har derfor ikke nogen praktisk anvendelsesmulighed på samme måde, som andre formuegoder, fx malerier. Derfor er udgangspunktet, at købet er sket med det formål at opnå gevinst og dermed i spekulationsøjemed.”

Med afgørelsen er det klart, at det ikke er en betingelse, at spekulationshensigten er hovedformålet med købet af bitcoins. Det er ifølge Skatterådet tilstrækkeligt, at spekulationshensigten ikke var uvæsentlig ved købet.

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde spørgeren købt bitcoins for € 40.000. Begrundelsen for købet var, at han synes, at kryptovalutaer var et spændende fænomen, og at han qua sit arbejde havde en faglig interesse i disse. Erhvervelsen var sket i juni 2017, og i oktober 2017 valgte han at sælge alle sine bitcoins igen.

14 dage efter anvender han gevinsten fra afståelsen til at generhverve de solgte bitcoins. Ifølge det bindende svar og spørgers udsagn skyldes afståelsen og generhvervelsen alene, at han ville prøve om det faktisk var muligt at sælge sine bitcoins.

SKAT vurderede dog, at spørger ikke kun havde til hensigt at teste, idet dette kunne have fundet sted ved salg af en enkelt eller af en endnu mindre del af beholdningen af bitcoins. SKAT fandt derfor, at der ved spørgers anskaffelse af bitcoins også må have indgået en ikke uvæsentlig hensigt om muligheden for en fortjeneste ved et videresalg – og dermed spekulation.

I afgørelsen står der blandt andet: Den omstændighed, at spørgers hensigt med købet af bitcoins var fagligt begrundet, kan efter SKATs opfattelse ikke ændre ved, at købet anses for foretaget med spekulationshensigt. SKAT har i denne forbindelse tillagt det vægt, at dette formål kunne være opnået ved en investering på 5 USD, eller ca. 31 kr., jf. ”Terms of Use” for Bitstamp, som anført i anmodningen: ” The minimum allowable trade is $ 5.”

I tilfælde af skattepligtsophør

I afgørelsen forholder Skatterådet sig endvidere til skattepligtsophør og slår i den forbindelse fast, at der er tale om afståelse, hvis skattepligten til Danmark ophører ved, at man som skatteyder flytter til udlandet.

Hvis en ejer af bitcoins fraflytter Danmark, ophører den fulde skattepligt til Danmark som udgangspunkt. I det tilfælde anses dennes beholdning af bitcoins, som er erhvervet med spekulationshensigt, og som ikke er afstået før skattepligtsophøret, for afstået til handelsværdien på fraflytnings- eller ophørstidspunktet, jf. kildeskattelovens § 10. En eventuel gevinst bliver i dette tilfælde beskattet, uden at personen har realiseret en gevinst.

Har du spørgsmål vedrørende den skattemæssige behandling af bitcoins?

Den seneste tids store fokus på bitcoins og andre former for digitale valuta har øget behovet for gennemsigtighed i lovgivningen. Vi får løbende henvendelser vedrørende retstillingen i forbindelse med køb og salg af bitcoins samt tilsvarende virtuelle kryptovalutaer. Med den nye afgørelse er den skattemæssige position mere klar, og eventuelle købere af bitcoins har nu til en vis grad mulighed for at forudsige deres skattemæssige position.

Har du spørgsmål til den konkrete afgørelse, eller er du i tvivl om din skattemæssige position i relation til bitcoins eller andre virtuelle kryptovalutaer, er vores skattespecialister altid til rådighed for en gratis og uforpligtende drøftelse.Nyheder