Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed

En genereret ny årsopgørelse forud for udløbet af høringsperioden i Skattestyrelsens agterskrivelse måtte sidestilles med en egentlig afgørelse, hvorfor parthøringen ikke var foretaget korrekt.

15. oktober 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

I en nyere afgjort klagesag (sagsnr. 20-0092637) skulle der tages stilling til, om der var begået en sagsbehandlingsfejl på grund af mangelfuld partshøring, og om fejlen i givet fald førte til afgørelsens ugyldighed.

I forbindelse med Skattestyrelsens kontrolarbejde, blev en skatteyder anset for skattepligtig af en række overførsler og indsætninger på dennes konto. Samlet fandt Skattestyrelsen grundlag for at forhøje personens personlige indkomst med kr. 503.357 for indkomståret 2018.

Skattestyrelsen sendte deres agterskrivelse (forslag til afgørelse) den 26. juni 2021, hvor høringsperioden løb frem til den 20. juli 2021. Inden udløbet af høringsperioden anmodede skatteyderen om fristforlængelse, hvilket blev accepteret af Skattestyrelsen. Høringsperiodens udløb blev herefter fastsat til den 14. august 2021.

Skattestyrelsens fejlgenerering

Efter Skattestyrelsens forklaring blev der ved en fejl den 25. juli 2021 genereret en ny årsopgørelse for indkomståret 2018. Det vil sige, at der formelt set blev truffet en afgørelse forud for, at skatteyderen havde mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger til den foreslåede forhøjelse af den personlige indkomst. Skattestyrelsen sendte efterfølgende en formel afgørelse den 17. august 2021, som var i overensstemmelse med forslaget og den nye årsopgørelse.

Afgørelsen blev herefter påklaget, og der blev nedlagt påstand om, at genereringen af den nye årsopgørelse dateret den 25. juli 2021, skulle anses for en afgørelse, som blev truffet forud for udløbet af høringsperioden.

Parthøring er en garantiforskrift

Parthøring i skattesager er en garantiforskrift, der som udgangspunkt ikke kan tilsidesættes af en myndighed. Skattestyrelsen havde som argument fremført, at skatteyderen aldrig var kommet med indsigelser til deres agterskrivelse – ej heller efter genereringen af årsopgørelsen den 25. juli 2021.

Dette fik Skattestyrelsen ikke medhold i, at afgørelsen blev ændret med følgende begrundelse:

”Endvidere anses Skattestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad at have sandsynliggjort, at sagsbehandlingsfejlen er konkret uvæsentlig.”

Den nedlagte påstand blev således lagt til grund, da den manglende partshøring blev anset som en fejl i sagsbehandlingen hos Skattestyrelsen, der i den konkrete sag førte til afgørelsens ugyldighed. Det blev dermed ikke tillagt betydning, at skatteyderen ikke var fremkommet med bemærkninger efter genereringen af den nye årsopgørelse.

Afgørelsen illustrerer i øvrigt, at Skattestyrelsen som offentlig myndighed er underlagt et regelsæt, som skal efterleves i deres sagsbehandling. Sker denne efterlevelse ikke, kan det have stor betydning for det videre resultat i en klagesag.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.