Landsskatteretten tager stilling til rammerne for Skattestyrelsens skøn og væsentligheden af partshøringsfejl

Landsskatteretten har netop afsagt en afgørelse, hvor en forhøjelse af en pokerspillers skatteansættelse blev underkendt af flere årsager. Skattestyrelsen havde både foretaget sagsbehandlingsfejl og bevæget sig uden for den lovlige ramme for skønsudøvelsen.

22. august 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Landsskatteretten har således i denne uge afsagt en afgørelse (sagsnr. j.nr. 20-0027100), hvor ét af de påklagede indkomstår blev hjemvist på grund af ulovlig skønsudøvelse, og de resterende indkomstår blev kendt ugyldige som følge af manglende partshøring.

Sagens oprindelige udspring
Sagen er afledt af byrettens dom offentliggjort som SKM2018.396.BR, hvor Skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af pokerspillerens indkomst ved pokerspil på i alt ca. kr. 21 mio. blev hjemvist til fornyet behandling, idet der var påpeget fejl i grundlaget for det udøvede skøn. 

Ved byretssagen havde Skatteministeriet blandt andet taget bekræftende til genmæle vedrørende en del af indkomståret 2006, da det fandtes bevist, at pokerindtægter på kr. 312.135 fra ét givent pokersite var skattefri. Dette førte i sig selv til, at det foretagne skønsresultat for indkomståret 2006 skulle nedsættes fra kr. 1.704.180 til kr. 1.392.045.

På trods af enigheden herom, hjemvistes sagen i sin helhed til Skattestyrelsen.

Sagens behandling under hjemvisningen
Ved Skattestyrelsens efterfølgende behandling af den hjemviste sag, fratræk Skattestyrelsen de kr. 312.135 fra det føromtalte pokersite fra skønnet, men tillagde i stedet en række andre indtægter, der gjorde, at skønsresultatet på ny endte på kr. 1.704.180 vedrørende indkomståret 2006.

Samlet set blev Skattemyndighedernes oprindelige skøn på ca. kr. 21 mio. således nedsat til ca. kr. 16,5 mio.

For indkomstårene 2007-2010 var Skattestyrelsens bilag til fremsendte forslag og efterfølgende afgørelse endvidere formateret således, at en række afgørende oplysninger om baggrunden for skønnet ikke var medtaget.

Landsskatterettens afgørelse

Den pågældende afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten, som nu i denne uge har taget stilling til indsigelserne.

For så vidt angår indkomstårene 2007-2010 fandt Landsskatteretten dog ikke anledning til en materiel prøvelse af skønnet, idet afgørelsen var ugyldig som følge af den mangelfulde partshøring.

For indkomståret 2006 blev det gjort gældende, at Skattestyrelsen i den fornyede skønsudøvelse var bundet af Skatteministeriets beslutning om at tage bekræftende til genmæle, og at Skattestyrelsen herefter ikke kan komme frem til en forhøjelse, der er højere end grundlaget for domstolsprøvelsen efter parternes påstande, medmindre en sådan yderligere forhøjelse i sig selv kan ske inden for fristreglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27.

Synspunktet blev tiltrådt af Landsskatteretten, der blandt andet anførte følgende:

”Skattestyrelsens skøn er udøvet i strid med de rammer for skønnet, der følger af Retten på Frederiksbergs dom af 9. maj 2018, ligesom skønsresultatet ses at være opnået ved inddragelse af indtægter, som der ikke kunne reguleres for indenfor gældende frister.

Skattestyrelsens skønsmæssige opgørelse af klagerens skattepligtige nettoindkomst ved spil ses således ikke at være sket på sagligt grundlag” 

Konklusionen blev således, at Skattestyrelsens afgørelse efter hjemvisningen blev kendt ugyldig for så vidt angik ca. kr. 14,8 mio. i indkomstårene 2007-2010, og blev hjemvist for så vidt angik ca. kr. 1,7 mio. i indkomståret 2006, hvor Skattestyrelsen nu er tilpligtet at skønne på ny, og denne gang gøre det på sagligt grundlag.

Supplerende kan det i øvrigt oplyses, at  Skattestyrelsen endvidere i en anden selvstændig sag havde forhøjet samme pokerspiller med ca. kr. 4,85 mio. vedrørende nogle senere indkomstår. En forhøjelse, der for kort siden, blev nedsat til kr. 0 af Landsskatteretten.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Er du interesseret i at læse mere om mulighederne for at påklage en afgørelse fra Skattestyrelsen, kan du læse mere herom under vores speciale skatter- og afgifter samt fokusområdet skatte- og afgiftsproces.