Igen førte manglende begrundelse til ugyldighed

Landsskatteretten har endnu en gang indenfor kort tid statueret, at hvis skattemyndighederne ikke giver en korrekt begrundelse for dele af afgørelsen, fører dette til ugyldighed.

21. maj 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

For få uger siden omtalte vi en utrykt Landsskatteretsafgørelse (sagsnr 16-1826624), hvori Landsskatteretten blandt andet fandt, at SKATs begrundelse for opkrævningen af moms og punktafgifter på de omhandlede varer led af væsentlige mangler.

Landsskatteretten anså det i sagen for en så konkret væsentlig mangel i afgørelsen, at afgørelsen blev anset for at være ugyldig, og Landsskatteretten nedsatte på den baggrund også SKATs opkrævning af moms og punktafgifter til 0 kr.

Nu har Landsskatteretten igen her den 19. maj 2021 (sagsnr. 13-0177951) statueret, at manglende begrundelse fører til ugyldighed. I denne sag var spørgsmålet nærmere, om skattemyndighederne behørigt havde begrundet, at der var grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af en virksomheds afgiftstilsvar.

Som begrundelse for at statuere ugyldighed udtalte Landsskatteretten følgende:

”En afgørelse om ekstraordinær genoptagelse skal indeholde en henvisning til skatteforvaltningslovens § 32 samt en angivelse af de faktiske omstændigheder, som er lagt til grund for afgørelsen, jf. forvaltningslovens § 24.

Tilsidesættelse af sagsbehandlingsregler, herunder manglende begrundelse, vil i visse tilfælde kunne medføre, at afgørelsen må anses for ugyldig. For at en sagsbehandlingsfejl kan medføre ugyldighed, skal fejlen anses for væsentlig.

Landsskatteretten finder, at SKATs afgørelse om forhøjelse af virksomhedens afgiftstilsvar for salget af bil nr. 4 er ugyldig. Der er herved henset til, at afgørelsen ikke indeholder en henvisning til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, ligesom det ikke i afgørelsen er anført, hvilke faktiske omstændigheder, der har dannet grundlag for vurderingen af, om klageren forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at momstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.”

Afgørelsen er helt i overensstemmelse med gældende ret og er således ikke udtryk for nogen ny praksis.

Vores senest omtalte afgørelser fra Landsskatteretten omhandlende iagttagelse af sagsbehandlingsreglerne vidner imidlertid om, at det ved en sagsførelse er vigtigt at have kendskab til de gældende sagsbehandlingsregler, idet påberåbelsen af disse kan bidrage til et for skatte- eller afgiftsydere gunstigt resultat.

Afgørelsernes retskildeværdi?

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at det forhold, at afgørelserne er utrykte og således ikke-offentliggjorte for alle, ikke har betydning for deres retskildeværdi i andre sager, idet ombudsmanden har fastslået, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma og eksterne lektorer i skatteret, har i den forbindelse udgivet artiklen ”Betydningen af ikke-offentliggjort administrativ praksis og udsagn gengivet i Den juridiske vejledning”. Artiklen er fra Fagligt indstik, der er udgivet af FDR, Foreningen for Danske Revisorer.

Er afgørelserne relevante for din eller din virksomheds sag?

Det vil altid være en konkret vurdering, om det er relevant at inddrage utrykt praksis i en given skatte- eller afgiftssag. Du er altid velkommen til helt uforpligtende at kontakte os for en sådan vurdering.