Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?

I denne uge er der offentliggjort svar fra Skatteministeren på to spørgsmål relaterende til opgørelse af gevinst og tab på kryptovalutaer.

23. februar 2024 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteministeriet offentliggjorde i denne uge svar til Skatteudvalget på to spørgsmål – henholdsvis spørgsmål 120 og 121 – om opgørelse af gevinst og tab på kryptovalutaer.

Spørgsmålene blev stillet af et folketingsmedlem fra Liberal Alliance den 23. november 2023 i forbindelse med, at Skattestyrelsen ultimo 2022 overgik til at anvende blockchainteknologi ved fastsættelse af købs- og salgspriser efter gennem de seneste år at have haft en unøjagtig praksis for opgørelse af kurser for kryptovaluta på basis af en variation af gennemsnitlige dagskurser, timekurser og 5 minutters intervaller.

Det er et faktum, at kryptovaluta generelt er mere volatil end FIAT-valuta – dvs. dollars, kroner og euro – hvilket naturligt medfører, at kurserne svinger mere og hurtigere. Anvendelsen af retvisende kurser har derfor meget stor betydning for en korrekt opgørelse af gevinst og tab på kryptovaluta, idet anvendelsen af forkerte kurser selvsagt kan øge en skattepligtig gevinst eller reducere et fradragsberettiget tab. Udmeldingen om Skattestyrelsens anvendelse af blockchainteknologi er derfor overordnet en tiltrængt positiv udvikling for de skatteydere, som er undergivet en skattekontrol.

Nærmere om de stillede spørgsmål

Skatteministerens besvarelse af spørgsmål 120 indeholder en bekræftelse på, at Skattestyrelsen nu anvender blockchainteknologi, som er af særlig relevans ved krydshandler med kryptovaluta, hvor Skattestyrelsens tidligere beregningsmetoder har været utilstrækkelige og har medført et midlertidigt stop for sagsbehandlingen af skattesager med krydshandler. Dette fordi Skattestyrelsen selv var vidende om beregningernes utilstrækkelighed. Dette må forventes at føre til en klar forbedring af kvaliteten af Skattestyrelsens opgørelse af beskatningsgrundlaget for kryptovalutaer.

Det fremgår videre af besvarelsen, at Skattestyrelsen på baggrund af en afgørelse fra Landsskatteretten af den 8. september 2023 – offentliggjort som SKM2023.480.LSR – vender tilbage til den tidligere fremgangsmåde med ansættelse af en anskaffelsessum til kr. 0 i stedet for at foretage en konkret værdiansættelse af indsætningen ved udokumenterede indsætninger.

Det er væsentligt at bemærke, at det ved besvarelse af spørgsmål 120 er udtalt:

”Beskatning af handel med kryptoaktiver kan ikke baseres på tredjepartsoplysninger. En korrekt skatteopgørelse afhænger derfor af, at borgerne selv har beregnet og oplyst om gevinster og tab.”

Skattestyrelsen har tidligere lagt skatteydernes fremsendte Koinly-rapporter til grund for opgørelsen af beskatningsgrundlaget ved handel med kryptovaluta. Det er uklart, hvad udmeldingen kommer til at betyde i den henseende.

Skatteministerens besvarelse af spørgsmål 121 indeholder en bekræftelse på, at Skattestyrelsen påtænker udsendelse af styresignaler med praksisændring henholdsvis for krydshandler og udokumenterede indsætninger, som formodes relateret til handel med kryptovalutaer.

Ordinær og ekstraordinær genoptagelse – hvornår skal der reageres, hvis en afgjort sag er behandlet forkert?

Medfører styresignalerne - som oplyst - en praksisændring, så skal skatteydere, som har været underlagt en kontrol for tidligere indkomstår være opmærksom på muligheden for henholdsvis ordinær genoptagelse af tidligere skatteansættelser i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 og ekstraordinær genoptagelse af tidligere skatteansættelser i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, jf. stk. 2.

Ved anmodning om genoptagelse senest den 1. maj 2024 er der mulighed for ordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2020, 2021 og 2022.

For indkomståret 2019 og tidligere indkomstår vil der være adgang til en ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, men her skal fristreglen på seks måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. iagttages.  I det omfang at der offentliggøres et styresignal i praksisændringen, vil anmodningen i så fald skulle indgives senest 6 måneder efter offentliggørelsen af det pågældende styresignal.

Det er således vigtigt at få reageret rettidigt samt indsendt en behørig anmodning om genoptagelse.

Afsluttende bemærkninger

Et korrekt redskab til opgørelsen af avancer ved handel med kryptovaluta løser dog ikke alle udfordringer for skatteydere, som beskattes af køb og salg af kryptovaluta.

Det er således fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at en anskaffelsessum på kr. 0 udgør et retvisende skøn ved ansættelsen af en anskaffelsespris for kryptovaluta i situationer, hvor skattestyrelsen ikke anser den fremlagte dokumentation for tilstrækkelig i relation til en anskaffelsessum. Dette kan medføre uforholdsmæssige avancebeskatninger på salg af kryptovaluta.

Hos TVC Advokatfirma fører vi årligt mere end 1.500 skatte- og afgiftssager ved domstolene eller i det administrative klagesystem. Vi følger derfor alle afgørelser nøje og er altid opdateret på den nyeste lovgivning, styresignaler, seneste praksis samt vejledninger.

Hertil kommer, at vi hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma i givet omfang har adgang til positive utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Har du spørgsmål, står vi altid til rådighed for dig.Nyheder