Nye præjudikater om både kryptovaluta og hobbyvirksomhed

Højesteret har i dag den 30. marts 2023 afsagt to domme omhandlende beskatning af bitcoins, hvorved Højesteret har bidraget til en afklaring af praksis for både beskatning af kryptovaluta og til dels beskatning af hobbyvirksomhed i mere generel forstand.

30. marts 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Den 17. og 20. marts 2023 blev de to første sager for Højesteret (BS-32180/2021-HJR og BS-17439/2022-HRJ) omhandlende beskatning af bitcoins hovedforhandlet, hvorefter sagerne blev udsat på afsigelse af dom i dag den 30. marts 2023.

Overordnet om sagernes tema

Sagerne omhandlede flere spørgsmål, herunder i det væsentligste spørgsmål om, hvorvidt der var grundlag for at statuere spekulationsbeskatning i henhold til statsskattelovens § 5.

Derudover vedrørte sagerne endvidere spørgsmålet om, hvorvidt der i henhold til statsskattelovens § 4 var grundlag for at medregne efterfølgende gevinster og tab på bitcoins erhvervet i hobbyvirksomhed efter principperne om vederlagsnæring i erhvervsforhold, som lagt til grund af landsretterne. Dette som følge af, at den ene af de to skatteydere – som en hobbyaktivitet – havde minet bitcoins tilbage i 2011, 2012 og 2013, ligesom den anden skatteyder havde modtaget bitcoins som donationer i forbindelse med en hobbyvirksomhed med udvikling og drift af en særlig software til bitcoins.

Sidstnævnte spørgsmål var af mere vidtrækkende betydning for beskatning af hobbyvirksomhed i mere generel forstand, da der – udover i de to sager behandlet af Højesteret – ikke umiddelbart tidligere ses gennemført en beskatning efter principperne om vederlagsnæring i erhvervsforhold i en hobbyvirksomhed, dvs. ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Domskonklusionerne

Højesteret har i dag den 30. marts 2023 kl. 12.00 afsagt dom i begge sager.

I sagen (BS-32180/2021-HJR) anførte Højesteret om spekulationsspørgsmålet følgende:

”Højesteret tiltræder af de grunde, der er anført af landsretten, at muligheden for at opnå fortjeneste ved et senere salg af bitcoins har spillet en sådan rolle ved [skatteyders] seks køb af i alt 359,18 bitcoins i 2011-2012, at han må anses for at have foretaget købene i spekulationsøjemed. [Skatteyders] fortjeneste ved salg af disse bitcoins er derfor ikke skattefri efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. […]

Højesteret lægger til grund, at bitcoins i almindelighed alene erhverves med henblik på at blive solgt samt i begrænset omfang kan anvendes som betalingsmiddel”

I sagen (BS-17439/2022-HRJ) anførte Højesteret om beskatning af mining-aktivitet følgende:

”Højesteret finder, at de omhandlede bitcoins må anses som aktiver erhvervet med henblik på senere omsætning som et integreret led i [skatteyders] virksomhed med mining-aktivitet. De kan ikke anses for at være overgået til at være [skatteyders] private formuegenstande eller ejendele, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

På den baggrund finder Højesteret, at afståelse af [bitcoin-beholdningen] udgør omsætning i [skatteyders] ikke-erhvervsmæssige virksomhed. Salg udløser derfor skattepligt efter statsskattelovens § 4, litra a.”

Højesteret fandt herefter grundlag for at medregne gevinst og tab på de i sagerne omhandlende bitcoins til indkomstopgørelsen i begge sager.

Højesterets domskonklusioner må i øvrigt tages til indtægt for, at Højesteret har været betænkelig ved at anvende principperne for vederlagsnæring i en hobbyvirksomhed, da Højesteret har fundet anledning til at ændre landsretternes begrundelser i relation hertil.

Afsluttende bemærkninger

Uanset at Højesteret ved de afsagte domme har anlagt en restriktiv retsstilling i relation til beskatning af bitcoins, må det lægges til grund fortsat at være en konkret vurdering om, der foreligger spekulation ved køb og salg.

Skattemyndighedernes fortolkning har også hidtil været ganske restriktiv for skatteydere, og deres afgørelser ledsages desuden ofte af varsling om ansvarsvurdering, hvilket kan føre til strafansvar.

Har du brug for en nærmere vurdering af en konkret opstået situation i forhold til beskatning af kryptovaluta, herunder bitcoins, eller har skattemyndighederne rejst en sådan sag over for dig, er du meget velkommen til at kontakte os for en vurdering af sagen.