COVID-19 – Overblik over juridiske spørgsmål

TVC Advokatfirma er klar til at bistå med alle de juridiske spørgsmål, der følger af situationen med COVID-19. Vi opdaterer løbende vores hjemmeside og LinkedIn med nyheder relateret til pandemien.

01. april 2022

Forhold der vedrører virksomhedens ansatte

Mange virksomheder stiller i disse dage spørgsmål om, hvordan de kan skære ned på medarbejderstaben eller i alt fald begrænse udgiften hertil. Hvilke muligheder har virksomheden for at sende sine medarbejdere på eventuel tvungen ferie, afspadsering mv., og hvad er virksomhedernes muligheder for at ændre på sine medarbejderes eksisterende vilkår eller helt opsige nogle af dem?

Har du brug for svar på, hvad dine rettigheder er, eller hvordan du klogest bør håndtere en sådan situation, står TVC Advokatfirma klar for en indledende uformel drøftelse af din konkrete situation.

Partner Rasmus Gørup Christiansen, rgc@tvc.dk, 40 71 05 45

Selskabsretlige forhold

Forsamlingsforbuddet skaber udfordringer for afholdelsen af ordinære generalforsamlinger og medførte senest, at Folketinget forlængede fristen for indlevering af årsrapport med 3 måneder.

Flere virksomhedsejere går i disse tider med overvejelsen om salg eller køb af virksomhed, ligesom andre allerede er midt i en salgsproces. Får den nuværende usikkerhed om COVID-19's indflydelse på virksomhedernes forretning og fremtid betydning for en salgs- og købsproces?

Partner Rasmus Gørup Christiansen, rgc@tvc.dk, 40 71 05 45

Skat og moms

Regeringen har præsenteret hastelovgivning med tiltag, der skal understøtte virksomheder gennem henstand med betaling af A-skat, AM-bidrag og moms. Er du bekendt med mulighederne for henstand?

Partner Henrik Rahbek, her@tvc.dk, 30 88 20 88

Entreprise

Hvis udførelse af en entreprise hindres eller forsinkes, bør det undersøges, om forsinkelsen kan begrunde et krav om tidsfristforlængelse. Som klart udgangspunkt kan hverken bygherren eller entreprenøren i medfør af AB 92/18 kræve tidsfristforlængelse med generel henvisning til den aktuelle samfundstilstand og COVID-19. Et krav om tidsfristforlængelse skal være konkret dokumenteret med direkte årsagsforbindelse til den påberåbte årsag – force majeure.

Tidsfristforlængelse på grund af force majeure kan f.eks. kræves, hvis byggematerialer ikke leveres eller leveres for sent, fordi leverandøren befinder sig i et særligt risikoområde, og leverandøren af den grund er forhindret i at levere til tiden. Bygherren kan ikke uden konkret begrundelse med generel henvisning til COVID-19 kræve, at entreprenøren skal indstille arbejdet. En sådan anvisning vil medføre ret til tidsfristforlængelse og erstatning. Tilsvarende er entreprenøren ikke berettiget til uden konkret begrundelse at udeblive fra byggepladsen. I tilfælde af forsinkelse som følge af COVID-19 er det derfor afgørende, at parten sikrer sig den nødvendige dokumentation, samt at krav om tidsfristforlængelse varsles rettidigt. 

Partner Timm Braun, tib@tvc.dk, 28 40 55 87

Insolvens, rekonstruktion og konkurs          

En af de mange kedelige konsekvenser ved COVID-19 bliver formentlig økonomiske udfordringer for selskaber og personligt drevne virksomheder. Nedlukningen i Danmark har allerede fået konsekvenser for medarbejderstaben og likviditeten for mange. TVC Advokatfirma er gerne behjælpelig med rådgivning om tiltag for at undgå lukning og konkurs.

Partner Susanne Jakobsen, sja@tvc.dk, 51 46 00 53

Partner Kristian Haagen Larsen, kha@tvc.dk, 20 36 92 24

 

Ægtepagter og testamenter

Uagtet at store dele af Danmark er lukket, står TVC Advokatfirma stadig til rådighed, hvis der måtte være behov for rådgivning vedrørende skilsmisser og børnesager, oprettelse af testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter mv.

Partner Susanne Jakobsen, sja@tvc.dk, 51 46 00 53

Støtteordninger i forbindelse med COVID-19

Folketinget har i kølvandet på de tiltag, der er foretaget i Danmark med henblik på at inddæmme coronasmitten, iværksat en række støtteordninger for at holde hånden over det danske samfund. Der er allerede taget initiativer til at støtte langt de fleste samfundsgrupper. Folketingets partier har meldt ud, at der vil blive gjort det, der er nødvendigt for at sikre, at der vil være et job til langt de fleste igen, når sundhedskrisen er overstået.

Der er således lavet støtteordninger med udskudt moms og skat, statsgaranterede lån, særlig støtte til selvstændige og freelancere, kompensation for fasteudgifter til selvstændige, lønkompensation, kompensation for aflyste arrangementer, sygedagpenge fra dag ét, bedre adgang til lån i banken, forlænget ret til sygedagpenge og dagpenge, fremrykning og forudbetaling af offentlige indkøb, styrkelse af rejsegarantifonden og udvidelse af dens formål samt øgede lånemuligheder til studerende.

Om end statskassen med disse støtteordninger er åbnet på vid gab, vil det dog kun være muligt at få sit tab kompenseret under én støtteordning. Det afhænger af den enkelte virksomheds eller persons konkrete forhold, hvilken ordning der er mest fordelagtig at vælge. Vælger man at gøre brug af en støtteordning, skal man samtidig være opmærksom på, at det typisk vil give nogle forpligtigelser til enten at fastholde medarbejdere, risiko for at skulle tilbagebetale allerede udbetalt m.v.

Har du brug for svar på, hvad den mest fordelagtige støtteordning er for dig eller din virksomhed, står TVC Advokatfirma klar for en indledende uformel drøftelse af din konkrete situation. 

 

Partner Rasmus Gørup Christiansenrgc@tvc.dk, 40 71 05 45

Såfremt du har behov for en drøftelse af ovennævnte forhold, er du helt uforpligtende meget velkommen til at kontakte os.​

Nyheder