COVID-19: Kompensationsordningen for de små selvstændige og freelancere er blevet væsentligt forbedret

Det har siden 1. april 2020 været muligt for selvstændige, små erhvervsdrivende og freelancere at ansøge om to midlertidigere støtteordninger. Senest er ordningen nu justeret og udvidet den 18. april 2020 til glæde for virksomhedsejerne og freelancerne.

23. april 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION SELSKABSRET

Ordningerne vedrørende kompensation for mistet omsætning og faste omkostninger er begge bl.a. udvidet fra at gælde i 3 måneder til nu at være gældende i 4 måneder. 

Ansøg nu om kompensation for din mistede omsætning

Ordningen indebærer, at staten yder en kompensation på nu hele 90 procent af det omsætningstab den selvstændige erhvervsdrivende eller lille virksomhed lider over en nu 4-måneders periode begyndende den 9. marts indtil 9. juli 2020. Har den selvstændige eller freelanceren forbud mod at holde åbent, kan der da opnås 100 procent i kompensation af omsætningstabet.

Det er et krav, at den selvstændige eller lille virksomhed oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 procent som følge af sundhedskrisen. Desuden er det et krav, at virksomheden ikke har mere end nu 25 fuldtidsansatte. Støttens størrelse er samtidig begrænset til 23.000 kr. pr. måned, og er således mindre end satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer, som er 30.000 kr. pr. måned. Har den selvstændige en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen øges indtil 46.000 kr. pr. måned.

Ligeledes ydes der kompensation på tilsvarende vilkår, hvis virksomheden er ejet af flere. Det er her et krav, at den enkelte medejer selv er ansat i virksomheden og ejer mindst 25 procent af virksomheden. Freelancere uden et CVR-nr. har på tilsvarende vis ret til kompensation op til 23.000 kr. pr. måned, såfremt de lider et indkomsttab i perioden på minimum 30 procent som følge af sundhedskrisen. Der stilles krav til både selvstændige og freelancere om, at de skal have haft henholdsvis en omsætning eller en B-indkomst i 2019 på minimum 120.000 kr. før skat eller 10.000 kr. pr. måned i gennemsnit pr. måned før skat.

Ny udvidet ordning for freelancere

Ordningen er nu også udvidet til at gælde for freelancere, der har både A- og B-indkomst. Her er det ligeledes et krav, at der minimum er en indkomstnedgang på 30 procent, og der kan ydes kompensation på op til 90 procent af tabet, dog maksimalt med 20.000 kr. pr. måned. Ordningen omfatter dog alene personer, som har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst. Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må endvidere højst udgøre 55 pct.

Endelig er der i denne ordning også krav om, at både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, der vedrører arbejdsindsats, og ansøgerne må ikke samtidig være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp.

Det bemærkes, at virksomheder kun vil kunne få dækket de samme omkostninger fra én støtteordning. Dette er relevant at have for øje, nu hvor der løbende etableres en række forskellige initiativer og støtteordninger. Viser det sig, at den selvstændiges eller freelancerens årsindtægt overstiger 800.000 kr. før skat i 2020, vil retten til kompensation bortfalde, og der vil blive fremsat krav om tilbagebetaling.

Læs mere om ordningen på www.virksomhedsguiden.dk, hvor bl.a. kravene til din dokumentation for tabet er beskrevet, og hvor du også kan indgive din ansøgning om kompensation.

Ansøg nu om kompensation til dine faste udgifter

Den annoncerede ordning for kompensation for din virksomheds faste udgifter er nu åbnet for ansøgninger. For denne ordning gælder den samme 4-måneders periode, og den omhandler udsatte virksomheder på tværs af alle brancher. De faste udgifter, der indgår i ordningen, er f.eks. udgiften til husleje, renter, leasingbetalinger m.v., som fortsat vil skulle betales af den erhvervsdrivende, selvom kunderne udebliver eller virksomheden er tvunget til at holde lukket for at begrænse smitterisikoen.

Der stilles her krav om, at omsætningen falder med nu minimum 35 procent, som udgangspunkt beregnet forholdsmæssigt i forhold til seneste regnskabsår.

Støtten vil som udgangspunkt udgøre mellem 25 og 80 procent og vil blive udbetalt hurtigst muligt. Vigtigt er det dog at notere sig, at virksomheder, der i kraft af lovgivning er påbudt at holde fuldt lukket, har mulighed for at få 100 procent kompensation for deres faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

For dem der ikke er påbudt at holde lukket, er der lagt op til, at den del af de faste udgifter, der kan kompenseres, opgøres som følgende:

  • 80 % kompensation, hvis omsætningsnedgang mellem 80 og 100 %
  • 50 % kompensation, hvis omsætningsnedgang mellem 60 og 80 %
  • 25 % kompensation, hvis omsætningsnedgang mellem 35 og 60 %

Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste udgifter i 3-måneders perioden udgør mindre end 12.500 kr. samlet (for de første 3 måneder), og det bemærkes, at der er et samlet loft for hver enkelt virksomhed på 110 mio. kr. for den fulde støtteperiode på 4 måneder. Bemærk at der skal indgives to ansøgninger – én for de første 3 måneder og én for den sidste måned. Fristen for indgivelse af perioden der slutter 9. juni, er fastsat til den 30. juni 2020. Anden ansøgning må forventes fastsat til den 30. juli 2020, men hold dig orienteret.

Bemærk at der vil blive stillet krav om en tro og love-erklæring i forbindelse med indgivelse af ansøgningerne, og efter periodens afslutning vil virksomhederne blive afkrævet en revisorerklæring. Viser det sig imidlertid efterfølgende, at omsætningen ikke faldt som forventet, vil der kunne blive tale om tilbagebetaling af allerede udbetalt kompensation. Godkendes støtten efterfølgende på baggrund af revisorerklæringen, ydes der imidlertid en godtgørelse på 80 procent af den afholdte udgift til udarbejdelse af erklæringen.

TVC Advokatfirma anbefaler

Såfremt du er selvstændig, ejer eller medejer af en mindre virksomhed med under 25 ansatte, eller hvis du er freelancer og er berørt af de foranstaltninger, som regeringen og Folketinget har iværksat i forbindelse med coronasmittens spredning sig i Danmark, er der god grund til at sætte sig ind i de kompensationsordninger, der forventes etableret af staten inden for meget kort tid.

TVC Advokatfirmas erhvervsjurister søger hele tiden at holde sig orienteret om de mange støtteordninger, der etableres i denne tid og drøfter gerne uformelt med dig, hvordan du får del i de midler, som staten nu stiller til rådighed for selvstændige og mindre virksomheder.Nyheder