COVID-19: Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til kompensationsordningen for de små selvstændige og freelancere

Folketingets partier er for nyligt blevet enige om to midlertidige støtteordninger til gavn for selvstændige og små erhvervsdrivende samt freelancere i forbindelse med coronapandemien.

02. april 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION SELSKABSRET

Den 1. april 2020 blev det for selvstændige, små erhvervsdrivende og freelancere muligt at ansøge om kompensation her

Ansøg nu om kompensation for din mistede omsætning

Ordningen indebærer, at staten yder en kompensation på 75 procent af det omsætningstab, som den selvstændige erhvervsdrivende eller lille virksomhed lider over en 3-måneders periode begyndende den 9. marts indtil 9. juni 2020.

Det er et krav, at den selvstændige eller lille virksomhed oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 procent som følge af sundhedskrisen. Desuden er det et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Støttens størrelse er samtidig begrænset til 23.000 kr. pr. måned og er således mindre end satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer, som netop er øget til 30.000 kr. pr. måned.

Har den selvstændige en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen øges indtil 46.000 kr. pr. måned. Ligeledes ydes der kompensation på tilsvarende vilkår, hvis virksomheden er ejet af flere. Det er her et krav, at den enkelte medejer selv er ansat i virksomheden og ejer mindst 25 procent af virksomheden.

Freelancere uden et CVR-nr. har på tilsvarende vis ret til kompensation op til 23.000 kr. pr. måned, såfremt de lider et indkomsttab i perioden på minimum 30 procent som følge af sundhedskrisen. Der stilles krav til både selvstændige og freelancere om, at de skal have haft enten en omsætning eller en B-indkomst i 2019 på minimum 120.000 kr. før skat eller 10.000 kr. pr. måned i gennemsnit pr. måned før skat.

Ordningen er af regeringen sat i værk den 1. april 2020 i håb om at kunne komme de selvstændige frisører, håndværksmestre, cafeejere, restaurantejere, tandlæger, detailforretninger m.fl. til undsætning i denne ekstraordinære situation, der er opstået efter, at regeringen har pålagt disse virksomheder at holde lukket. Håbet er at give disse selvstændige et rimeligt eksistensgrundlag de kommende måneder.

Det bemærkes, at virksomheder kun vil kunne få dækket de samme omkostninger fra én støtteordning. Dette er relevant at have for øje, nu hvor der løbende etableres en række forskellige initiativer og støtteordninger. Viser det sig, at den selvstændiges eller freelancerens årsindtægt overstiger 800.000 kr. før skat i 2020, vil retten til kompensation bortfalde, og der vil blive fremsat krav om tilbagebetaling.

Læs mere om ordningen på www.virksomhedsguiden.dk, hvor bl.a. kravene til din dokumentation for tabet er beskrevet, og hvor du også kan indgive din ansøgning om kompensation.

Ordningen for kompensation til dine faste udgifter er endnu ikke åbnet for ansøgninger

Den annoncerede ordning for kompensation for din virksomheds faste udgifter er stadig under udarbejdelse, og skal vedtages endeligt i Folketinget. Denne ordning, der vil komme til at gælde den samme 3-måneders periode, vil ifølge Finansministeren komme til at omhandle udsatte virksomheder på tværs af alle brancher. De faste udgifter, der indgår i ordningen, er f.eks. udgiften til husleje, renter, leasingbetalinger m.v. som fortsat vil skulle betales af den erhvervsdrivende, selvom kunderne udebliver, eller virksomheden er tvunget til at holde lukket for at begrænse smitterisikoen. Der vil her blive stillet krav om, at omsætningen falder med minimum 40 procent som udgangspunkt beregnet forholdsmæssigt i forhold til seneste regnskabsår.

Støtten vil som udgangspunkt udgøre mellem 25 og 80 procent og vil blive udbetalt hurtigst muligt. Vigtigt er det dog at notere sig, at virksomheder, der i kraft af lovgivning er påbudt at holde fuldt lukket, har mulighed for at få 100 procent kompensation for deres faste udgifter.

For dem der ikke er påbudt at holde lukket, er der lagt op til, at den del af de faste udgifter der kan kompenseres, opgøres som følger:

  • 80 % kompensation, hvis omsætningsnedgang mellem 80 og 100 %
  • 50 % kompensation, hvis omsætningsnedgang mellem 60 og 80 %
  • 25 % kompensation, hvis omsætningsnedgang mellem 40 og 60 %

Der vil ikke kunne søges om kompensation, hvis de faste udgifter i 3-måneders perioden udgør mindre end 25.000 kr. samlet, og der er desuden et samlet loft for hver enkelt virksomhed på 60 mio. kr. for den givne periode.

Bemærk at der vil blive stillet krav om en tro- og loveerklæring i forbindelse med indgivelse af ansøgningerne, og efter periodens afslutning vil virksomhederne blive afkrævet en revisorerklæring. Viser det sig imidlertid efterfølgende, at omsætningen ikke faldt som forventet, vil der kunne blive tale om tilbagebetaling af allerede udbetalt kompensation. Godkendes støtten efterfølgende på baggrund af revisorerklæringen, ydes der imidlertid en godtgørelse på 80 procent af den afholdte udgift til udarbejdelse af erklæringen. Læs mere om ordningen på både www.virksomhedsguiden.dk og www.em.dk.

TVC Advokatfirma anbefaler

Såfremt du er selvstændig, ejer eller medejer af en mindre virksomhed med under 10 ansatte, eller hvis du er freelancer og berørt af de foranstaltninger, som regeringen og Folketinget har iværksat i forbindelse med coronasmittens spredning sig i Danmark, er der god grund til at sætte sig ind i de kompensationsordninger, der forventes etableret af staten inden for meget kort tid.

TVC Advokatfirmas erhvervsjurister søger hele tiden at holde sig orienteret om de mange støtteordninger, der etableres i denne tid og drøfter gerne uformelt med dig, hvordan du får del i de midler, som staten nu stiller til rådighed for selvstændige, mindre virksomheder og freelancere.Nyheder