COVID-19 – Støtteordning til glæde for eksporterhvervet

Regeringen og Folketinget er blevet enige om yderligere støtte til erhvervslivet gennem oprettelse af likviditetskaution i Eksportkreditfonden (EKF) samt en udvidelse af EKF’s genforsikringsordning.

28. marts 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Yderligere to tiltag, der skal være med til at afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser, som det danske erhvervsliv oplever i forbindelse med den opståede sundhedskrise, forventes vedtaget i nærmeste fremtid. Der er indtil nu tale om en politisk aftale, som nu afventer godkendelse fra EU.

Supplerende likviditetskaution

EKF får med den nye ordning mulighed for at kautionere for størstedelen af bankernes mulige tab på nye lån til særligt små og mellemstore virksomheder, som arbejder med eksport af varer.

Ordningen sigter mod at gøre det lettere for eksportvirksomheder at opnå lån hos landets pengeinstitutter.

Det er målet, at den nye kaution bliver mere enkel, og at den sikrer en bedre risikodækning for at øge bankernes lånevillighed i en ellers usikker tid.

Målet med ordningen er, at bankerne yder lån for op til ca. 1,25 mia. kr. Der er afsat en tabsramme på ca. 100 mio. kr.

Udvidelse af genforsikringsordningen

Som en konsekvens af finanskrisen 2008-2009 blev der etableret en genforsikringsordning via EKF. Denne ordning omfatter en række lande uden for EU/OECD.

Genforsikring medfører, at EKF kan genforsikre private kreditforsikringsselskabers eksportkreditter til danske virksomheder. Aftalen har til formål at øge de private kreditforsikringsselskabers risikovillighed. Genforsikringsordningen betyder, at risikoen deles mellem virksomheden, dens private kreditforsikringsselskab og EKF, idet EKF i de fleste tilfælde tager langt den største del af risikoen.

Det er sigtet med ordningen, at den også skal omfatte OECD-lande som en direkte konsekvens af, at flere og flere lande bliver udfordret på deres likviditet. Der er derfor en risiko for, at de private forsikringsselskaber vil være tilbageholdende med at yde den nødvendige forsikringsdækning. Det er denne tilbageholdenhed, ordningen søger at afbøde.

Begge ordninger ligger til godkendelse hos EU-Kommissionen grundet statsstøttereglerne.

Bliver ordningerne godkendt, vil virksomhederne skulle henvende sig til deres pengeinstitut vedrørende likviditetskaution og til deres forsikringsselskab vedrørende genforsikring.

TVC Advokatfirma følger udviklingen tæt og vil, når der foreligger nyt, herunder når ordningerne er endeligt vedtaget, oplyse herom.

TVC Advokatfirma bistår løbende virksomheder med at søge kaution og genforsikring via EKF, og vi står naturligvis gerne til rådighed for bistand i forbindelse hermed. 

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk