COVID-19: Hjælp til erhvervslivet i form af statsgaranterede lån

To garantiordninger målrettet mod små- og mellemstore samt større virksomheder skal medvirke til at lette erhvervslivets likviditetspres.

01. april 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

To nye initiativer er lanceret med henblik på at bære danske virksomheder igennem de udfordringer, der er opstået i forbindelse med COVID-19.

Det er besluttet at igangsætte to garantiordninger, hvor Vækstfonden stiller garanti for nye lån og driftskreditter optaget i virksomhedernes pengeinstitutter/finansieringsinstitutter.

Det er sigtet med ordningerne, at landets finansieringsinstitutter skal være mere lånevillige og dermed bidrage til at holde hånden under det danske samfunds økonomiske grundlag og de danske arbejdspladser.

De to ordninger er etableret til glæde for små- og mellemstore virksomheder samt større virksomheder, hvor dog en række betingelser skal være opfyldt for at kunne opnå tilsagn om garantierne. Betingelserne varierer alt efter virksomhedens størrelse.

Små- og mellemstore virksomheder

Hvis din virksomhed oplever eller forventer et omsætningstab på minimum 30%, kan Vækstfonden støtte op og stille garanti for nye lån og driftskreditter, som din virksomhed må opnå hos sit finansieringsinstitut.

Garantien dækker 70% af finansieringsinstitutternes eventuelle tab, og garantierne vil have en løbetid på op til 7 år med en årlig lineær nedskrivning.

Danske, færøske og grønlandske virksomheder kan få tilsagn om garanti, hvis de beskæftiger under 250 medarbejdere, og den årlige omsætning ikke overstiger EUR 50 mio. og/eller ikke har en årlig balance på mere end EUR 43 mio.

Omkostningerne forbundet med garantien forekommer rimelige og udgør en stiftelsesprovision på kr. 2.500,00 og en årlig provision på 1% af det beløb, der garanteres for.

Du skal søge om garantien via virksomhedens bank/finansieringsinstitut.

Større virksomheder

Hvis din virksomhed oplever eller forventer et omsætningstab på minimum 30%, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån og driftskreditter.

Virksomheder med CVR nr. og adresse i Danmark, samt færøske og grønlandske virksomheder kan få tilsagn om garanti, og garantien dækker 70% af finansieringsinstitutternes eventuelle tab. Garantierne vil have en løbetid på op til 6 år med en årlig lineær nedskrivning.

Samme virksomhed kan få adgang til garantistøtte flere gange, idet Vækstfonden ikke garanterer for lån til dækning af omsætningstab, som vedrører samme periode, mere end én gang.

Virksomheden skal have mere end 250 medarbejdere og have en omsætning på minimum kr. 372 mio. og en balancesum på over kr. 320 mio. om året.

Garantier afgives kun til virksomheder, som på ansøgningstidspunktet er kreditværdige og ikke i forvejen kriseramt, jf. EU's definitioner og OIK-markeret i finansieringsinstituttet pr. årsskiftet 2019/2020.

Prisen for en garanti for store virksomheder er et stiftelsesgebyr på 0,25 % af det garanterede beløb, og en provision der beregnes årligt, og som fastsættes på baggrund af finansieringsinstituttets rating af din virksomhed. Første år vil den årlige provision blive beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb, og provisionen vil herefter blive nedskrevet lineært over garantiens løbetid.

Garantien har en løbetid på op til 6 år.

Ansøgning sker via virksomhedens bank/finansieringsinstitut.

TVC Advokatfirma arbejder ofte med Vækstfonden og de ydelser, der tilbydes danske virksomheder, og bistår gerne med dialogen med bank og Vækstfonden.