Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier

Skattestyrelsen har offentliggjort et nyt styresignal – SKM2024.37 SKTST – der præciserer, hvorledes vurderingen af, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed i forbindelse med drift af væddeløbsstalde og stutterier, skal foretages.

18. februar 2024 | SKATTER OG AFGIFTER

Tidligere praksis underkendt

Landsskatteretten har underkendt Skattestyrelsens praksis i forhold til de betingelser, der skal være opfyldt, for at der udøves selvstændig økonomisk virksomhed i forbindelse med stutterivirksomhed og drift af væddeløbsstald.

Skattestyrelsen har efter hidtidig praksis kvalificeret stutterivirksomhed og virksomhed med væddeløbsheste som selvstændig økonomisk virksomhed efter momsreglerne, såfremt de nævnte virksomheder også skatteretligt blev anset for erhvervsmæssigt drevet. Denne praksis er underkendt af Landsskatteretten ved SKM2023.174.LSR.

Ny praksis

Ved vurderingen af, hvorvidt en væddeløbsstald eller et stutteri udgør en afgiftspligtig person, skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed. Hverken formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed er afgørende.

I styresignalet fremhæves det, at ved vurderingen skal alle relevante forhold inddrages, herunder:

  • Om virksomheden har et omfang af en vis størrelse
  • Om virksomheden drives tilstrækkeligt intensivt/seriøst
  • Om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden
  • Om ejeren er afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug
  • Om virksomheden vil kunne sælges til tredjemand

Ingen af de nævnte kriterier er i sig selv afgørende for vurderingen af, hvorvidt stutteriet / væddeløbsstalden er at anse som en afgiftspligtig person i momsretlig henseende.

I modsætning til tidligere er det uden betydning, om virksomheden skatteretligt anses for erhvervsmæssig.

Adgang til genoptagelse

Skattestyrelsen genoptager ikke af egen drift sager, der er omfattet af dette styresignal.

Den afgiftspligtige skal således selv anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret, herunder dokumentere opgørelsen af et eventuelt tilbagebetalingskrav gennem relevant regnskabsmateriale m.v. Der gælder særlige fristregler i forhold til adgangen til genoptagelse af afgiftstilsvaret.

Har du behov for hjælp?

Hos TVC Advokatfirma fører vi årligt mere end 1.500 skatte- og afgiftssager ved domstolene og i det administrative klagesystem. Vi følger derfor alle afgørelser nøje og er altid opdaterede på nyeste lovgivning, styresignaler, seneste praksis samt vejledninger.

Hvis du måtte blive involveret i en moms- eller skattesag, der drejer sig om din stutterivirksomhed, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.