Økonomisk kriminalitet

Professionel behandling af økonomiske straffesager kræver høj faglighed, tilgængelighed og en kritisk tilgang til den pågåede efterforskning. Det er helt afgørende at få lagt den rette strategi så tidligt som muligt i sagsforløbet. Sagerne kræver ofte, at der indenfor kort tid kan afsættes ressourcer, som kan matche politiet, Skattestyrelsen og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Vestre Landsret set udefra

Økonomiske kriminalitet omfatter blandt andet skattesvig, momssvig, afgiftssvig samt forskellige andre straffelovsovertrædelser som eksempelvis bedrageri og skyldnersvig. Derudover hører sager vedrørende kursmanipulation og insiderhandel også under dette fokusområde.

Vi er specialiseret i såkaldt økonomisk kriminalitet. Området kræver stor viden om bl.a. skatteret, selskabsret, børsret og lignende retsområder. Vi har løbende gennem mange år fungeret som forsvarer i nogle af de største retssager vedrørende økonomisk kriminalitet. Vi har et kompetent team af medarbejdere, som sikrer, at vi altid har de fornødne ressourcer til rådighed, og at vi altid er opdateret på den seneste lovgivning og retspraksis.

Forløb i den økonomiske straffesag

I sager om økonomisk kriminalitet er det vigtigt at inddrage en kompetent forsvarer med speciale i økonomisk kriminalitet så tidligt så muligt, idet der i det videre forløb skal træffes en række beslutninger, som kan få stor indflydelse på sagens samlede udfald og forløb.

Straffesager vedrørende mere kompliceret økonomisk kriminalitet indledes typisk ved, at Skattestyrelsen foretager en kontrol og i den forbindelse inddrager politiet. Ofte starter sager også ved, at kurator indgiver politianmeldelse. Ind i mellem foretager Skattestyrelsen eller andre myndigheder også en ransagning med bistand fra politiet.

Er der tale om en skatte- eller afgiftsstraffesag, træffer Skatteforvaltningen, herunder Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen, en afgørelse om ændring af skatteansættelsen, momsangivelsen, afgiftstilsvaret mv. Det er vigtigt, at denne afgørelse bliver behørigt påklaget eller indbragt for domstolene. Afgørelsen kan eksempelvis påklages til behandling i Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnene eller Landsskatteretten.

Når Skattestyrelsen har truffet afgørelse, foretager Skattestyrelsen ofte en politianmeldelse og sender en tiltalebegæring til politiet.

Andre sager kan Skattestyrelsen afgøre administrativt. Dette gælder som udgangspunkt sager, hvor unddragelsen er under 250.000 kr., og det er også i disse sager muligt at få beskikket en forsvarer eller vælge en privatantaget forsvarer. Hvis sagen ikke kan sluttes administrativt, fordi unddragelsen er over 250.000 kr., eller fordi den sigtede nægter sig skyldig, udarbejder anklagemyndigheden et anklageskrift. Derefter berammes sagen til behandling hos domstolene. Sådanne sager starter som udgangspunkt i Byretten og kan ankes til Landsretten.

Ovenstående er naturligvis en meget generel gennemgang af et sagsforløb og vedrører hovedsageligt skatte- og afgiftsstraffesager. Ved personlige henvendelser kan vi orientere dig nærmere om det forventede forløb i den konkrete sag.

Undervejs i et sagsforløb skal forsvareren og den sigtede træffe en række afgørende beslutninger. Det gælder blandt andet:

  • Skal du deltage aktivt ved at udlevere bilag og deltage i politiafhøringer, eller skal du afvente et udspil fra myndighederne, inden du lader sig afhøre?
  • Skal Skattestyrelsens afgørelse påklages til behandling hos Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene og Landsskatteretten eller skal den indbringes direkte for domstolene?
  • Står du taktisk bedst ved at søge at få den civile sag afsluttet først eller berostillet, indtil straffesagen er afsluttet?
  • Skal der indhentes kendelse vedrørende revisionsbistand til forsvareren?
  • Skal der laves yderligere efterforskning, og skal dette foretages af forsvareren eller af politiet?

I kraft af vores store erfaring med dette specielle område, har vi gode forudsætninger for at rådgive dig undervejs.

Lang sagsbehandlingstid i sager om økonomisk kriminalitet

Ofte er der en sagsbehandlingstid på flere måneder eller år hos Skattestyrelsen og politiet i sager om økonomisk kriminalitet. Det er derfor vigtigt at have en forsvarer, der kan bevare engagementet i de ofte lange forløb og som kan hjælpe med at træffe de ofte mange og vanskelige beslutninger, der venter i det forestående forløb.

Sager vedrørende økonomisk kriminalitet ender ofte med enten frifindelse eller påtaleopgivelse. Vi kan derfor også hjælpe med at opgøre det efterfølgende erstatningskrav. Vi har også stor erfaring med at få erstatning som følge af myndighedernes sagsbehandlingstid.

En tillidsfuld og kompetent forsvarer

Som sigtet eller tiltalt i en økonomisk straffesag er det afgørende at have en tillidsfuld forsvarer, som er tilgængelig, og som kan løse opgaven på et højt fagligt niveau. Som klient kan du altid komme i kontakt med advokaten, alle sager forberedes grundigt, myndighedernes efterforskning og sagsbehandling bliver kontrolleret og fulgt nøje og også efter, at dommen er afsagt har du adgang til rådgivning.

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet tilbyder vi altid et gratis møde, hvor vi kan drøfte din sag således, at du har det bedste grundlag for at afgøre hvilken forsvarer du ønsker.

Du kan kontakte Lars Henriksenhvis du ønsker en aftale om et møde i en sådan sag.