Økonomisk kriminalitet

Professionel behandling af økonomiske straffesager kræver høj faglighed, tilgængelighed og en kritisk tilgang til den pågåede efterforskning. Det er helt afgørende at få lagt den rette strategi så tidligt som muligt i sagsforløbet. Sagerne kræver ofte, at der indenfor kort tid kan afsættes ressourcer, som kan matche politiet, SKAT og politiets særlige afdeling for økonomisk og international kriminalitet (SØIK).

Økonomiske kriminalitet omfatter blandt andet skattesvig, momssvig, afgiftssvig samt forskellige andre straffelovsovertrædelser som eksempelvis bedrageri og skyldnersvig. Derudover hører sager vedrørende kursmanipulation og insiderhandel også under dette fokusområde.

Vi er særligt specialiseret i økonomisk kriminalitet. Området kræver stor viden om bl.a. skatteret, selskabsret, børsret og lignende retsområder. Vi har fungeret som forsvarer i nogle af de seneste års største retssager vedrørende økonomisk kriminalitet. Dette gælder blandt andet retsopgøret i forbindelse med finanskrisen, hvor TVC Advokatfirma har været forsvarer i sager vedrørende ejendomsspekulanter og sager mod bankerne. Vi har et kompetent team af medarbejdere, som sikrer, at vi altid har de fornødne ressourcer til rådighed, og at vi altid er opdateret på den seneste lovgivning og retspraksis.

Forløb i den økonomiske straffesag

I sager om økonomisk kriminalitet er det vigtigt at inddrage en kompetent forsvarer med speciale i økonomisk kriminalitet så tidligt så muligt, idet der i det videre forløb skal træffes en række beslutninger, som kan få stor indflydelse på sagens samlede udfald og forløb.

Straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet indledes typisk ved, at SKAT foretager en kontrol og i den forbindelse inddrager politiet. Ofte starter sager også ved, at kurator indgiver politianmeldelse. Ind i mellem foretager SKAT eller andre myndigheder også en ransagning med bistand fra politiet.

Er der tale om en skatte- eller afgiftsstraffesag, træffer SKAT en afgørelse om ændring af skatteansættelsen, momsangivelsen, afgiftstilsvaret mv. Det er vigtigt, at denne afgørelse bliver behørigt påklaget til enten Skatteankenævnet eller Landsskatteretten.

Når SKAT har truffet afgørelse, foretager SKAT ofte en politianmeldelse og sender en tiltalebegæring til politiet.

Andre sager kan SKAT afgøre administrativt. Dette gælder som udgangspunkt sager, hvor unddragelsen er under DKK 250.000. Også i disse sager kan du få beskikket en forsvarer. Hvis sagen ikke kan sluttes administrativt, fordi unddragelsen er over DKK 250.000, eller fordi den sigtede nægter sig skyldig, udarbejder anklagemyndigheden et anklageskrift. Derefter berammes sagen ved Retten. Sagen starter som udgangspunkt i Byretten og kan ankes til Landsretten.

Når straffesagen er afsluttet, genoptages den civile klagesag, såfremt den har været stillet i bero.

Ovenstående er naturligvis en meget generel gennemgang af et sagsforløb og vedrører hovedsageligt skatte- og afgiftsstraffesager. Ved personlige henvendelser kan vi orientere dig nærmere om det forventede forløb i den konkrete sag.

Undervejs i et sagsforløb skal forsvareren og den sigtede træffe en række afgørende beslutninger. Det gælder blandt andet:

  • Skal du deltage aktivt ved at udlevere bilag og deltage i politiafhøringer, eller skal du afvente et udspil fra myndighederne, inden du lader sig afhøre?
  • Skal SKAT´s afgørelse påklages til Landsskatteretten eller Skatteankenævnet?
  • Står du taktisk bedst ved at søge at få den civile sag afsluttet først eller berostillet, indtil straffesagen er afsluttet?
  • Skal der indhentes kendelse vedrørende revisionsbistand til forsvareren?
  • Skal der laves yderligere efterforskning, og skal dette foretages af forsvareren eller af politiet?

I kraft af vores store erfaring med dette specielle område, har vi gode forudsætninger for at rådgive dig undervejs.

Lang sagsbehandlingstid i sager om økonomisk kriminalitet

Ofte er der en sagsbehandlingstid på flere måneder eller år hos SKAT og politiet i sager om økonomisk kriminalitet. Det er derfor vigtigt at have en forsvarer, der kan bevare engagementet i de ofte lange forløb og som kan hjælpe med at træffe de ofte mange og vanskelige beslutninger, der venter i det forestående forløb.

Sager vedrørende økonomisk kriminalitet ender ofte med enten frifindelse eller påtaleopgivelse. Vi kan derfor også hjælpe med at opgøre det efterfølgende erstatningskrav. Vi har også stor erfaring med at få erstatning som følge af myndighedernes sagsbehandlingstid.

En tillidsfuld og kompetent forsvarer

Som sigtet eller tiltalt i en økonomisk straffesag er det afgørende at have en tillidsfuld forsvarer, som er tilgængelig, og som kan løse opgaven på et højt fagligt niveau. Som klient kan du altid komme i kontakt med advokaten, alle sager forberedes grundigt, myndighedernes efterforskning og sagsbehandling bliver kontrolleret og fulgt nøje og også efter, at dommen er afsagt har du adgang til rådgivning.

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet tilbyder vi altid et gratis møde, hvor vi kan drøfte din sag således, at du har det bedste grundlag for at afgøre hvilken forsvarer du ønsker. Du kan kontakte Lars Henriksenhvis du ønsker en aftale om et møde.