Vil du vide mere om, hvordan en skatte- eller afgiftssag kan blive til en straffesag?

Hvis der er en formodning om et strafbart forhold ved en civil skatte- eller afgiftssag oversendes skatte- eller afgiftssagen til straffesagsenhederne.

21. august 2022 | SKATTER OG AFGIFTER ØKONOMISK KRIMINALITET

Er det opfattelsen hos en kontrolmedarbejder i skatteforvaltningen, herunder Skatte- og Motorstyrelsen, at der er grundlag for en formodning om, at en given skatte- eller afgiftsyder har overtrådt told-, skatte- eller afgiftslovgivningen, så følger det af Skattestyrelsens egen juridiske vejledning, afsnit A.C.3.4.1, at denne skal oversende sagen til vurdering hos Skattestyrelsens straffesagsenheder.

Oversendelsen – og således funktionsadskillelsen – er begrundet i et ønske om at efterleve det grundlæggende retssikkerhedsmæssige princip i strafferetsplejen om, at den, der varetager efterforskningen, ikke tilsvarende afgør skyldsspørgsmålet.

Det betyder i praksis også, at oversendelsen af sagen typisk finder sted efter, at spørgsmålet om en given ændring af en afgifts- eller skatteansættelse er behandlet, og der er truffet afgørelse i kontrolsagen.

I afgørelsen findes ofte i sådanne tilfælde et afsnit med følgende ordlyd:

Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser

Du har måske overtrådt nogle af bestemmelserne om straf i skatte- og afgiftslovene. Da vi ikke kan afgøre det i vores enhed, sender vi sagen til Skattestyrelsens straffesagsenhed, når din frist for at klage er overskredet.

Du kan ikke klage over, at vi sender din sag til vurdering i Skattestyrelsens straffesagsenhed, men du kan klage over selve afgørelsen af sagen.

Det er herefter Skattestyrelsens straffesagsenheder, som foretager den strafferetlige vurdering af sagen.

Måske du vil videre mere om:

Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.