Værdiansættelse af fast ejendom er fortsat aktuelt

Landsskatteretten har til skatteyders fordel endnu engang fastslået, at skatteyder ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter kan støtte ret på cirkulære nr. 185 af den 17. november 1982.

10. maj 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Spørgsmålet om den skattemæssige værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter har de senere år givet anledning til en række afgørelser.

På baggrund af den foreliggende praksis synes det som om, at Skatteforvaltningen generelt søger at begrænse skatteydernes muligheder for at støtte ret på de værdiansættelsesregler, som Skatteforvaltningen selv har fastsat. Det gælder også reglerne for værdiansættelse af fast ejendom i forhold til at anvende cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning.

Landsskatteretten har nu ved afgørelse af den 4. april 2019 (LSR’s j.nr. 16-002107) endnu engang fastslået, at skatteyder kan støtte ret på omtalte cirkulære, selvom det var åbenbart, at den offentlige ejendomsvurdering ikke svarede til handelsværdien. Landsskatteretten anførte herom følgende:

”Landsskatteretten finder, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse, der ligger inden for de i cirkulærets angivne retningslinjer. Det forhold at ejendommen, kort tid efter klageren og hendes søskendes erhvervelse, blev solgt til kommunen til en væsentlig højere værdi end den seneste ejendomsvurdering fratrukket 15 %, finder Landsskatteretten ikke kan føre til et andet resultat, jf. SKM2018.551.LSR og SKM2007.431.LSR, hvor værdiansættelsen kunne ske efter 15 %-reglen, selv om parterne var vidende om en højere handelsværdi. Det er således uden betydning, hvorvidt klageren og hendes søskende på tidspunktet for ejendomsoverdragelsen den 10. maj 2014, var vidende om kommunens tilbud på køb af ejendommen til 5.000.000 kr.

Retten bemærker, at der ikke ses at være sket faktiske eller retlige ændringer ved ejendommen, som nævnt i cirkulærets pkt. 8, som kan føre til, at værdiansættelsescirkulæret pkt. 6 ikke finder anvendelse. Forhandlingerne med kommunen i foråret 2014, den indhentede ejendomsmæglervurdering af 19. marts 2014 samt byrådets beslutning på det lukkede møde af 30. april 2014 kan ikke betragtes som retlige eller faktiske ændringer ved selve ejendommen. Værdiansættelsen ved klageren og hendes søskendes erhvervelse af ejendommen fra deres moder, kan derfor ske efter værdiansættelsescirkulæret og udgør herefter det af parterne aftalte beløb på 1.900.000 kr. fratrukket 15 %. Landsskatteretten ændrer således SKATs afgørelse og nedsætter den af SKAT opgjorte værdi af gave til 59.800 kr.”

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, behandlede i øvrigt reglerne for værdiansættelse af fast ejendom i en artikel bragt i Respons, januar 2019.

Klik her for at læse artiklen omhandlende praksis vedrørende værdiansættelse fast ejendom.

Har du behov for hjælp til en skattesag eller rådgivning om skat?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag eller ønsker rådgivning om skattemæssige forhold, herunder værdiansættelse af fast ejendom, er du altid meget velkommen til uforpligtende at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk