Nyeste udvalgt praksis med betydning for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse indenfor interessefællesskaber

11. marts 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Artiklen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt skatteyder kan støtte ret på den offentlige ejendomsvurdering ved værdiansættelse af fast ejendom i forbindelse med overdragelse indenfor interessefællesskaber.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek sætter fokus på værdiansættelse af fast ejendom i en artikel bragt i Respons, januar 2019.

Højesterets dom, offentliggjort i SKM2016.279.HR og Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i SKM2018.551.LSR, kan ifølge Torben Bagge og Henrik Rahbek tages til indtægt for, at den såkaldte 15%-regel fortsat udgør udgangspunktet for værdiansættelsen af en fast ejendom indenfor gaveafgiftskredsen. Dette således at der ikke for skattemyndighederne, er en umiddelbar fri adgang til at fravige en værdiansættelse foretaget efter 15%-reglen. Alene ved de overdragelser af fast ejendom, hvor der forefindes ”særlige omstændigheder”, er der grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Udenfor gaveafgiftskredsen er der, omvendt med Højesterets dom af den 4. januar 2019 (BS-13444/2018), antageligvis skabt klarhed om, at skattemyndighederne kan tilsidesætte anvendelsen af den offentlige ejendomsvurdering, hvis det sandsynliggøres, at denne ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien af den pågældende ejendom, samt at der ikke alene er tale om mindre afvigelse.

Kan skattemyndighederne derimod ikke sandsynliggøre, at den senest offentliggjorte ejendomsvurdering er fejlbehæftet, som kan give anledning til korrektion, kan den offentlige ejendomsvurdering fortsat lægges til grund, jf. eksempelvis Landsskatterettens afgørelse af den 21. november 2017 (LSR’s j.nr. 17-0987868).

Klik her for at læse hele artiklen. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag eller ønsker et bindende svar indgivet til Skattestyrelsen, er du altid meget velkommen til uforpligtigende at kontakte os.