Skattestraffesager og rådgiveransvar

Antallet af skattestraffesager stiger, og det vurderes også af Skattestyrelsens straffesagsenheder, hvorvidt rådgiver – eksempelvis skatte- eller afgiftsyderes revisor – har handlet strafbart.

18. september 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Vi har tidligere beskrevet, hvordan en civil skatte- eller afgiftssag oversendes til straffesagsenhederne, hvor der er en formodning om et strafbart forhold.

Det er herefter Skattestyrelsens straffesagsenheder, som foretager den strafferetlige vurdering af sagen, og denne er ikke begrænset til kun at omfatte spørgsmålet om, hvorvidt skatte- eller afgiftsyder har handlet strafbart.

Således fremgår også direkte af Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit A.C.3.2.3 Ansvarssubjekter, at ”Inden for skatte-, told- og afgiftslovgivningens område kan et særligt ansvar for medvirken være aktuelt. …”.

Hermed menes eksempelvis den revisor, som har rådgivet eller handlet på en måde omkring selvangivelsestidspunktet, således at klienten har realiseret et strafbart gerningsindhold.

Vurderingen foretages blandt andet af straffesagsenhederne med henblik på at afdække, hvorvidt rådgiveren – eksempelvis revisoren – har et selvstændigt ansvar.

Det bemærkes i den forbindelse, at de almindelige betingelser for et strafansvar skal være selvstændigt opfyldte for rådgivers vedkommende, førend der kan pålægges et ansvar.

Måtte Skattestyrelsens straffesagsenheder vurdere, at der er mistanke om et strafansvar for eksempelvis skatte- eller afgiftsyders revisor, vil denne modtage en selvstændig sigtelse.

Der har siden 2016 været et stigende antal skattestraffesager, idet antallet af skattestraffesager i denne periode er steget fra ca. 3.000 til 12.000 sager.

Forud for at en civil skatte- eller afgiftssag oversendes til straffesagsenheden, vil dette ofte være varslet i den forudgående afgørelse, hvorved der sker ændring af skatte- eller afgiftstilsvaret. I afgørelsen findes ofte, i sådanne tilfælde, et afsnit med følgende ordlyd:

Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser

Du har måske overtrådt nogle af bestemmelserne om straf i skatte- og afgiftslovene. Da vi ikke kan afgøre det i vores enhed, sender vi sagen til Skattestyrelsens straffesagsenhed, når din frist for at klage er overskredet.

Du kan ikke klage over, at vi sender din sag til vurdering i Skattestyrelsens straffesagsenhed, men du kan klage over selve afgørelsen af sagen.”

I disse tilfælde bør skatte- eller afgiftsyder meget nøje overveje at påklage afgørelsen, hvis denne ikke er enig med Skattestyrelsen.

En klage vil ofte føre til, at straffesagen stilles i bero indtil det tidspunkt, hvor der er en afgørelse i den civile tvist om den materielle skatte- eller afgiftsansættelse, idet resultatet af klage- eller domstolssagen naturligvis vil have betydning for et eventuelt strafansvar. Afgørende i denne sammenhæng er naturligvis kvaliteten af de indsigelser, som skatte- eller afgiftsyderyder gør gældende i klage- eller domstolssagen.

Er du interesseret i at læse mere om skattestraffesager?

Måske du vil vide mere om:

Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.