Hvilke overvejelser er relevante, hvis du bliver sigtet af Skattestyrelsen?

Det er vigtigt at forstå, at en sigtelse fra Skattestyrelsen kan få store konsekvenser, hvorfor der er flere relevante overvejelser at gøre sig.

05. august 2022 | SKATTER OG AFGIFTER ØKONOMISK KRIMINALITET

Det ses ikke sjældent, at en ændring af en ansættelse af skat, moms eller andre afgifter fører til, at Skattestyrelsen efterfølgende sigter den skatte- eller afgiftspligtige med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at sanktionere overtrædelsen af den særlige skatte- eller afgiftslovgivning.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at du – som sigtet – tildeles nogle særlige rettigheder, der har til hensigt at beskytte dig. Er du først sigtet har du eksempelvis ikke pligt til at udtale dig i straffesagen, uanset at Skattestyrelsen gerne vil holde et møde med dig.

Du har endvidere ret til at få beskikket en forsvarer, eller du kan beslutte dig for at få en privatantaget valgt forsvarer, som får adgang til forsvarsgenparterne i straffesagen.

Hvilke overvejelser bør du gøre dig ved en sigtelse?

En sigtelse fra Skattestyrelsen kan få alvorlige konsekvenser, hvorfor det er vigtigt at behandle den seriøst.

Til illustration kan det oplyses, at hvis du som privatperson eller selvstændigt erhvervsdrivende overtræder lovgivningen om indberetning og selvangivelse af henholdsvis skat, moms, lønsumsafgift, så beregnes bøden – når der bortses fra en bundgrænse på 60.000 kr. – til én gang den samlede unddragelse, hvis Skattestyrelsen finder, at der er udvist grov uagtsomhed.

Måtte Skattestyrelsen derimod finde, at unddragelsen er udtryk for en forsætlig disponering, og unddragelsen ikke overstiger 250.000 kr., udgør bøden – igen når der bortses fra en bundgrænse på 60.000 kr. – to gange den samlede unddragelse.

Eksempel ved uagtsomhed og forsæt

  • En person har ved en groft uagtsom handling unddraget 175.000 kr. i skat – bøden bliver beregnet til (60.000 kr. x ½) + (115.000 kr. x 1) = 145.000 kr.

  • En person har forsætligt unddraget 175.000 kr. i skat - bøden bliver beregnet til (60.000 kr. x 1) + (115.000 kr. x 2) = 290.000 kr.

Det vil altid være en konkret vurdering, hvad der skal ske i en skattestraffesag, og det bør nøje overvejes, hvorvidt det ikke er hensigtsmæssigt at tage imod invitationen til et møde med Skattestyrelsen sammen med en forsvarer med speciale inden for netop skatter og afgifter.

Er du blevet kontaktet af Skattestyrelsen?

Er du ikke blevet sigtet men derimod blevet udtaget til kontrol, er det ligeledes vigtigt, at du håndterer dialogen med Skattestyrelsen bedst muligt og med den fornødne indsigt i en sådan proces, idet du – som det fremgår ovenfor – risikerer at blive sigtet og efterfølgende sanktioneret, hvis det efterfølgende måtte vise sig, at du eller din virksomhed ikke har opgjort den korrekte skat, moms eller andre afgifter.

Vil du vide mere om, hvilke overvejelser en skatte- eller afgiftsyder bør gøre sig, når Skattestyrelsen, indleder en kontrolsag, så har skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek sat fokus på dette i artiklen ”Udvalgte overvejelser når Skatteforvaltningen indleder en kontrolsag”.

Klik her for at læse artiklen fra Fagligt Indstik marts 2022 udgivet af Foreningen Danske Revisorer.

Er du allerede blevet sigtet, så har du formentlig brug for en forsvarer med speciale inden for netop skatter og afgifter til at vurdere denne. Du er i den forbindelse altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtigende drøftelse og/eller vurdering.